Maud Gourdon & Chantal van Rijt:
Domestic Echo


M-Residentie
Periode: 04.11.2019—31.01.2020

Chantal van Rijt (°1984) com­bi­neert objec­ten, instal­la­ties en video’s met (his­to­ri­sche) foto­gra­fi­sche tech­nie­ken zoals het negatief/​positief pro­ce­dé, de opti­ca, pro­jec­tie en fixa­tie. Na haar mas­ter Beeldende Kunsten Fotografie wordt ze gefas­ci­neerd door de grens tus­sen het moge­lij­ke en het onmo­ge­lij­ke die in de weten­schap steeds ver­der opschuift. 

Maud Gourdon (°1991, Frankrijk) is een beel­dend kun­ste­naar geves­tigd in Brussel, die voor­na­me­lijk werkt met teke­nen, schrij­ven en beeldhouwen.


Website
Partnership(s): M Leuven
M ruimte Maud Chantal Domestic Echo 7 Domestic Echo

Maud Gourdon & Chantal van Rijt:
Domestic Echo

De artis­tie­ke samen­wer­king tus­sen Maud Gourdon & Chantal van Rijt ont­stond uit hun gedeel­de inte­res­se in de manier waar­op struc­tu­ren en repro­duc­tie­ve pro­ces­sen nieu­we visu­e­le en ruim­te­lij­ke ver­ha­len kun­nen creëren.

Ze ver­trek­ken hier­bij elk van­uit hun eigen artis­tie­ke taal — foto­gra­fie en instal­la­tie voor van Rijt en tekst, teke­nin­gen en sculp­tu­ren voor Gourdon.

Tijdens hun resi­den­tie in Cas-co ver­trek­ken Gourdon en van Rijt van­uit data gene­re­ren­de sys­te­men om het onder­werp van code­ren en de-code­ren te bena­de­ren. De kun­ste­naars kij­ken naar tali­ge struc­tu­ren als ver­schil­len­de taal­co­des uit ver­schil­len­de domei­nen. Door ze te om te zet­ten in een nieu­we for­me­le taal bevra­gen Gourdon en van Rijt de mecha­nis­men in com­mu­ni­ca­tie en de seman­ti­sche ver­schui­ving die ver­ta­ling met zich meebrengt.

In taal­co­des wor­den de apar­te een­he­den — die samen de code vor­men (let­ters, cij­fers, sym­bo­len, …) — niet beschouwd als tra­di­ti­o­ne­le com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len. In deze con­text wordt het idee van ver­ta­ling com­pleet arbi­trair, door de ori­gi­ne­le bete­ke­nis in een com­pleet ander per­spec­tief te plaat­sen. De kun­ste­naars zien ver­ta­ling als een ambi­va­len­te omge­ving waar niets is wat ver­wacht wordt en waar alles in voort­du­ren­de trans­for­ma­tie en trans­mu­ta­tie is.

Elk jaar biedt M‑Museum Leuven een resi­den­tie­plek aan in haar M‑ruimte in Cas-co. M‑Museum Leuven biedt bin­nen dit pro­gram­ma kun­ste­naars uit de regio inten­sie­ve samen­wer­king en bege­lei­ding, gesprek­ken met ver­schil­len­de cura­to­ren, de pro­duc­tie en pre­sen­ta­tie van nieuw werk. Cas-co stelt het jaar­pro­gram­ma Workspace/​Labo open voor alle M‑residenten.