Wouter Elsen & Gerlinde Van Puymbroeck:
VideotekstreportagePeriode: 01.04—08.05.2021

Wouter Elsen (°1990) is free­lan­ce came­ra­man en video­jour­na­list. Hij is al jaren aan het expe­ri­men­te­ren met video en heeft in docu­men­tai­res zijn favo­rie­te medi­um gevon­den om inspi­re­ren­de ver­ha­len te bren­gen. Wouter is gepas­soi­neerd door Afrika en werkt het liefst rond maat­schap­pe­lij­ke thema’s.

Gerlinde Van Puymbroeck is doc­to­ran­dus aan het Departement Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (VUB). Haar hui­di­ge onder­zoeks­fo­cus ligt op het snij­vlak van esthe­tiek en poli­tie­ke filo­so­fie. Ze onder­zoekt de rela­tie tus­sen actu­e­le kunst­prak­tij­ken en heden­daags neo­li­be­ra­lis­me en de invloed daar­van op het begrip kunst. Ze is ook actief betrok­ken bij de Belgische heden­daag­se kunst­scè­ne als mode­ra­tor en schrij­ver. Ze heeft een Research MA in filo­so­fie (VUB, 2019), een MA in Filosofie en Moraalwetenschappen (VUB, 2017) en een MA in Kunstgeschiedenis (KUL2009).


Website
WOUETER EN GERLINDE

Wouter Elsen & Gerlinde Van Puymbroeck:
Videotekstreportage

Hij is er, de video­tekstre­por­ta­ge waar­in Wouter Elsen en Gerlinde Van Puymbrouck een nieu­we blik wer­pen op Cas-co. Tijdens een kort lite­rair ver­blijf in Cas-co schreef Van Puymbroeck een tekst, die op zijn beurt weer dien­de als basis voor nieu­we video­beel­den van de hand van Wouter Elsen en beel­den van Sander De Baedts.

Bekijk de video hier.

Een ini­ti­a­tief van Cas-co vzw, ate­lier­wer­king en resi­den­tie­plek aan de Leuvense Vaartkom met de steun van de Vlaamse overheid.