5.10 - 31.12: 'No, no! Only as fast as possible without stress' - Jan Duerinck (Art au Centre)

Janduerinck 370x247

On 5 October, Art au Centre will be inau­gu­ra­ting the 13th edi­ti­on of Art au cen­tre in Liège. 25 emp­ty shop win­dows will be fil­led with artis­tic instal­la­ti­ons, amongst them No, no! Only as fast as pos­si­ble wit­hout stress’ by Vaartstraat resi­dent Jan Duerinck.

No, no! Only as fast as pos­si­ble wit­hout stress’ plays on the con­ven­ti­o­nal dis­tinc­ti­ons bet­ween art and uti­li­ty. It fea­tu­res a han­ging lamp, see­min­gly hand-drawn but com­pu­ter-aided, cas­ting light on its own fabri­ca­ted ele­ments. Paired with a non-func­ti­o­nal bench held together by knee mats and F‑clamps, it chal­len­ges the con­cept of com­fort and tran­sien­ce. The enig­ma­tic tit­le, deri­ved from a text mes­sa­ge, prompts reflec­ti­on on the elu­si­ve natu­re of rest in cur­rent times. Two pain­tings of a wing mir­ror wit­hout reflec­ti­on evo­ke the absen­ce of loo­king back, focu­sing on the mir­ror as an object. This mir­ror sym­bo­li­zes safe­ty and con­trol, pro­bing the vie­wer’s role as a moto­rist, high­ligh­ting the­mes cen­tral to the artis­t’s work. No, no! Only as fast as pos­si­ble wit­hout stress’ beck­ons you to con­tem­pla­te the para­doxes of com­fort, the imper­ma­nen­ce of rest, and power dyna­mics ingrai­ned in the fabric of our modern world.Op 5 okto­ber hul­digt Art au Centre de 13e edi­tie van Art au cen­tre in Luik in. Vijfentwintig lege eta­la­ges wer­den gevuld met even­veel kunst­in­stal­la­ties, waar­on­der Nee, nee! Gewoon zo snel moge­lijk zon­der stress’ door Vaartstraat-resi­dent Jan Duerinck.

Nee nee! Gewoon zo snel moge­lijk zon­der stress’ speelt in op het con­ven­ti­o­ne­le onder­scheid tus­sen kunst en nut. De pre­sen­ta­tie bestaat uit een hang­lamp, schijn­baar met de hand gete­kend maar com­pu­ter­ge­ge­ne­reerd, die licht werpt op de eigen ver­vaar­dig­de ele­men­ten. In com­bi­na­tie met een niet-func­ti­o­ne­le bank die bij elkaar wordt gehou­den door knie­mat­ten en F‑klemmen, daagt de lamp het con­cept van com­fort en ver­gan­ke­lijk­heid uit. De raad­sel­ach­ti­ge titel, ont­leend aan een sms-bericht, zet aan tot naden­ken over het ongrijp­ba­re karak­ter van rust in de hui­di­ge tijd. Twee schil­de­rij­en van een bui­ten­spie­gel zon­der reflec­tie roe­pen de afwe­zig­heid van ach­ter­om kij­ken op, waar­bij de spie­gel als object cen­traal staat. Deze spie­gel sym­bo­li­seert vei­lig­heid en con­tro­le, pro­beert de rol van de kij­ker als auto­mo­bi­list uit en bena­drukt the­ma’s die cen­traal staan​in het werk van de kun­ste­naar. Nee nee! Alleen zo snel moge­lijk zon­der stress’ nodigt uit tot naden­ken over de para­doxen van com­fort, de ver­gan­ke­lijk­heid van rust en de machts­dy­na­mie­ken die inge­bak­ken zit­ten in de struc­tuur van onze moder­ne wereld.