Het Leuvense Kunstenaarsboek

Knipsel

Het kun­ste­naars­boek: het medi­um bij uit­stek waar­in tekst, con­cept, vorm en beeld elkaar als gelij­ken ont­moe­ten. Cas-co zet zich samen met ande­re cul­tu­re­le part­ners, zoals Leuven Leest en M — Leuven, in om de regi­o­na­le pro­duc­tie van kun­ste­naars­boe­ken ‑en ande­re expe­ri­men­te­le vor­men van lite­ra­tuur in kaart te bren­gen en te waarderen.

Kunstenaarsboeken zijn kunst­wer­ken die uit­ge­voerd zijn in de vorm van een boek. Ze wor­den vaak gepu­bli­ceerd in klei­ne opla­ges, er wordt dan naar ver­we­zen met de term mul­ti­ples. Sommige kun­ste­naars­boe­ken wor­den slechts één keer uit­ge­voerd, dit zijn uni­cums. Kunstenaarsboeken kun­nen ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men, waar­on­der boek­rol­len, pop-up-boe­­ken, har­­mo­­ni­­ca-boe­­ken, los­se ele­men­ten die samen­ho­ren in een doos, of de klas­sie­ke boek­vorm van gebon­den pagi­na’s. Kunstenaars zijn reeds eeu­wen­lang actief in het ver­vaar­di­gen van (kunst)boeken, maar het gen­re van het kun­ste­naars­boek is voor­na­me­lijk een kunst­vorm uit de late 20ste eeuw.”

Het con­cept rond­om Het Leuvense Kunstenaarsboek ont­stond tij­dens de coron­a­pe­ri­o­de. Naast een peri­o­de van stil­stand, bete­ken­de 2020 voor veel kun­ste­naars een uit­ge­le­zen kans om terug te blik­ken en te wer­ken aan een eigen kun­ste­naars­boek of ‑publi­ca­tie. In de mees­te geval­len zijn deze boe­ken zelf uit­ge­ge­ven en niet beschik­baar in Leuvense boek­han­dels. Tot op heden wer­den veel van deze boe­ken wei­nig of niet aan een bre­der publiek getoond. Uit gesprek­ken met kun­ste­naars blijkt boven­dien dat Leuven een net­werk rond kun­ste­naars­boe­ken en zines ont­beert. Cas-co wil dit momen­tum aan­grij­pen om het Leuvense kun­ste­naars­boek in kaart te bren­gen en voor een nieuw publiek te ontsluiten.

Wij roe­pen Leuvense kun­ste­naars op om alle infor­ma­tie over kunstenaarsboek(en) op te stu­ren via het inzendingsformulier!

Op basis van deze inzen­din­gen ont­wik­ke­len wij een nieuw plat­form voor de Leuvense Kunstenaarsliteratuur.

Hier vind je alle voor­gaan­de inzendingen.