Matthijs van der Burgt – Stel Tentoon #3

Matthijs van der Burgt Stel Tentoon 3 2

VR 02 — ZO 11/04/21

Stel Tentoon #3 / Matthijs van der Burgt

INFORMATIE

10:00 — 22:00 > GRATIS

Ruimte voor (jon­ge) kunstenaars

Stel Tentoon > Kunst

De gara­ge­poor­ten van Stelplaats wor­den een blan­co can­vas voor klei­ne en gro­te kun­ste­naars. Hiermee blik­ken we nos­tal­gisch terug naar de bele­ving die er voor de pan­de­mie raas­de door­heen Stelplaats. De gara­ge­poor­ten zijn op die manier een reflec­tie van de jon­ge­ren hun leef­we­reld vandaag.

MATTHIJS VAN DER BRUGT 

Het werk van Matthijs van der Burgt komt voort uit zowel inte­res­ses in, als frus­tra­ties met het medi­um foto­gra­fie. In een speel­veld afge­ba­kend door die inte­res­ses en frus­tra­ties zijn, zoals een asso­ci­a­tie­oe­fe­ning, wer­ken onder­ling ver­bon­den en is een eigen­schap van het ene werk de aan­zet voor een ander werk.

Belangrijke pij­lers in deze oefe­ning zijn het eigen­lij­ke beeld­vlak, de wer­king van licht op mate­rie, de ver­vlak­king en ver­vor­ming van per­spec­tief, en de indexi­ca­le rela­tie tus­sen het beeld en het afgebeelde.

Er is geen stre­ven naar een nar­ra­tief, van belang is het spel en de asso­ci­a­tie met mate­rie en medi­um, de ont­ken­ning en beves­ti­ging daar­van, en het duwen en aftas­ten tot waar de beweeg­re­den foto­gra­fie nog gel­dig is.

Matthijs van der Burgt woont en werkt in Leuven. Hij behaal­de een mas­ter in de beel­den­de kun­sten aan LUCA School Of Arts en is resi­dent in Cas-Co.

Matthijs van der Burgt Stel Tentoon 3 2 Vijfvoortwaalf
Matthijs van der Burgt Stel Tentoon 3 3 Vijfvoortwaalf
Matthijs van der Burgt Stel Tentoon 3 Vijfvoortwaalf