Nieuwe Cas-collega's

Casco 12okt23 jw web res 17

Het team van Cas-co breidt uit. Begin okto­ber start­te Jonas Dehnen (1992, Heidelberg) als pro­duc­tie­co­ör­di­na­tor bij Cas-co. Jonas komt terecht in een klein team (Koi Persyn, Sammy Ben Yakoub en Mirthe Demaerel), dat ove­ri­gens kan steu­nen op een uit­ge­breid net­werk aan free­lan­cers, kun­ste­naars, part­ners, sta­gi­ai­res en vrijwilligers. 

Als pro­duc­tie­co­ör­di­na­tor zal Jonas instaan voor de pro­duc­ti­o­ne­le onder­steu­ning van het artis­tie­ke pro­gram­ma en voor het alge­me­ne beheer van de infra­struc­tuur en faci­li­tei­ten. Jonas beschouwt Cas-co als een inspi­re­ren­de plek waar idee­ën kun­nen gedij­en in een bre­de­re artis­tie­ke con­text, en wil als pro­duc­tie­co­ör­di­na­tor steeds een cre­a­tie­ver en kwa­li­ta­tie­ver onder­steu­nings­ka­der voor jon­ge kun­ste­naars en makers kun­nen aan­bie­den. Jonas heeft een mas­ter­di­plo­ma in de schil­der­kunst behaald aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent en heeft enke­le jaren erva­ring ach­ter de scher­men van de beel­den­de kunst­sec­tor als art hand­ler en pro­duc­tie­as­sis­tent. Jonas’s hui­di­ge ate­lier is geves­tigd in Brussel. Zijn artis­tie­ke prak­tijk draait voor­na­me­lijk rond schil­de­ren, met af en toe een dilet­tan­ti­sche poging tot sculp­tu­raal werk.

Naast Jonas, werd het team van Cas-co dit jaar ver­sterkt door drie sta­gi­ai­res. Over de zomer heen blies Luka D’Haese nieuw leven in de vrij­wil­li­gers­wer­king van Cas-co. Samen met een groep fan­tas­ti­sche vrij­wil­li­gers, mede gewor­ven via een samen­wer­king met Refu Interim, vat­te Luka o.a. de wer­ken aan het nieu­we Studio Minckelers aan. Ze werd afge­lost door Rémi Michaux, die naast Studio Minckelers ook het ont­werp voor werk- en pre­sen­ta­tie­ruim­te Off the Shelves in goe­de banen leidt. Eind sep­tem­ber werd het team tot slot ver­voegd door Lise Van den Broucke, die de opstart van het gra­fisch lab op maak­leer­plek in goe­de banen zal leiden.