UFO symposium – Ruimte voor Kunstenaars in de Stad

Ufosymposium

Ruimte voor kun­ste­naars in de stad

In de mees­te ste­den, groot of klein, wordt ruim­te voor dege­nen die min­der bemid­deld zijn steeds schaar­ser. Kunstenaars komen voor een betaal­ba­re werk­ruim­te vaak terecht in een car­rou­sel van tij­de­lijk gebruik waar­van de ter­mij­nen steeds kor­ter lij­ken te wor­den. Ook ate­lier orga­ni­sa­ties bot­sen op deze limie­ten en kun­nen moei­lij­ker betaal­ba­re ate­liers bie­den aan kunstenaars.

Samenwerking met over­he­den lijkt daar­om van steeds gro­ter belang om ruim­te te kun­nen waar­bor­gen, maar de hui­di­ge ten­dens in veel ste­den is om maat­schap­pe­lijk vast­goed op de markt te bren­gen. Dit helpt op de kor­te ter­mijn om finan­ci­ë­le tekor­ten te dich­ten of over­he­den meer wend­baar te maken in moei­lij­ke tij­den, maar eens vast­goed op de markt komt is het moei­lijk om dit opnieuw voor een maat­schap­pe­lij­ke func­tie beschik­baar te maken.

Van onder­uit wor­den er alter­na­tie­ven ont­wik­keld door kun­ste­naars en orga­ni­sa­ties die het ini­ti­a­tief nemen om ruim­te te vrij­wa­ren van markt­me­cha­nis­men via coö­pe­ra­tie en ver­beel­ding. Wat zijn de ruim­te­lij­ke ten­den­sen waar kun­ste­naars in ver­wik­keld zijn geraakt de afge­lo­pen jaren? Welke alter­na­tie­ven heb­ben zij ont­wik­keld om hier tegen­wicht aan te geven? Wat is de plek en rol van de kun­ste­naar in de stad?