Boek / Book: Charlotte Mariën - Obscurances

Obscurances volgt een over­wel­digd per­so­na­ge in een alter­na­tie­ve wer­ke­lijk­heid. De titel omvat twee delen: obscu­re duidt ogen­schijn­lijk op de don­ke­re par­tij­en en mys­te­ri­eu­ze ele­men­ten. Ook is het een hint naar de came­ra obscu­ra – een kamer waar inval­len­de licht­stra­len een beeld vor­men. Dit licht­spel wordt hier gevierd door expe­ri­men­teel gebruik van licht. Occurences ver­wijst naar de gebeur­te­nis­sen die het per­so­na­ge over­ko­men, onop­ge­merkt door ande­ren en daar­door ook vol­le­dig onverklaarbaar.

Maxresdefault
CM3