Vlag / Flag #5: Press Play - Bebe Books

Maak ken­nis met Press Play

Welkom bij Press Play, waar we de druk­ke­rij-erva­ring her­de­fi­ni­ë­ren. Als uw belang­rijk­ste bestem­ming voor diver­se print­op­los­sin­gen, zijn we trots op het feit dat we meer zijn dan enkel een druk­ke­rij, we zijn een dyna­misch plat­form van cre­a­ti­vi­teit, inno­va­tie en queer expressie.

Bij Press Play dagen we con­ven­ti­o­ne­le druk­prak­tij­ken uit. Zeg vaar­wel tegen kolo­ni­a­le en kapi­ta­lis­ti­sche metho­des en omarm een ont­dek­kings­reis met ons unie­ke rol­len­spel. Kies je rol en werk samen om je bestan­den op onge­ken­de manie­ren tot leven te brengen.

Press Play draait niet alleen om het afdruk­ken van docu­men­ten, maar ook om het vie­ren van het onver­wach­te. Van zines tot intie­me gesprek­ken, van huwe­lijks­uit­no­di­gin­gen tot juri­di­sche docu­men­ten, wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in alle aspec­ten van queer druk­werk. Onze uit­ge­brei­de reeks druk­tech­nie­ken vari­eert van tra­di­ti­o­ne­le tot oncon­ven­ti­o­ne­le metho­den, waar­on­der op maat gemaak­te cre­a­ties op papier, stof, plas­tic en zelfs expe­ri­men­ten met geluid en choreografie.

Bovendien ver­wer­pen we bij Press Play con­ven­ti­o­ne­le beta­lings­sys­te­men. We accep­te­ren uit­slui­tend Bebe Cash en voe­gen zo een extra laag van ver­zet toe aan je enga­ge­ment met ons.

Waarom genoe­gen nemen met gewoon druk­werk als je Press Play kunt gebrui­ken? Sluit je van­daag nog bij ons aan en dom­pel jezelf onder in de leven­di­ge wereld van queer prin­ting. Bezoek Press Play Print House en ervaar de toe­komst van druk­werk uit eer­ste hand.

Press Play website

http://pressplay.center/


Introducing Press Play

Welcome to Press Play, whe­re we rede­fi­ne the prin­ting expe­rien­ce. As your pre­mier
des­ti­na­ti­on for diver­se prin­ting solu­ti­ons, we pri­de our­sel­ves on being more than just a print
hou­se; we’­re a dyna­mic plat­form of cre­a­ti­vi­ty, inno­va­ti­on, and queer expression.

At Press Play, we chal­len­ge con­ven­ti­o­nal prin­ting prac­ti­ces. Say good­bye to colo­ni­al and
capi­ta­list methods and embra­ce a jour­ney of explo­ra­ti­on with our uni­que role-play sys­tem.
Select your role and col­la­bo­ra­te to bring your files to life in unpre­ce­den­ted ways.

Press Play isn’t sole­ly about prin­ting docu­ments; it’s about cele­bra­ting the unex­pec­ted. From
zines to inti­ma­te con­ver­sa­ti­ons, wed­ding invita­ti­ons to legal papers, we spe­ci­a­li­se in all
aspects of queer prin­ting. Our exten­si­ve ran­ge of prin­ting tech­ni­ques spans from tra­di­ti­o­nal
to uncon­ven­ti­o­nal methods, inclu­ding bespo­ke cre­a­ti­ons on paper, fabric, plas­tic, and even
expe­ri­men­ta­ti­on with sound and choreography.

What’s more, at Press Play, we reject con­ven­ti­o­nal pay­ment sys­tems. We exclu­si­ve­ly accept
Bebe Cash, adding a lay­er of resis­tan­ce to your enga­ge­ment with us.

Why sett­le for ordi­na­ry prin­ting when you can Press Play? Join us today and immer­se
yourself in the vibrant world of queer prin­ting. Visit Press Play Print House and wit­ness the
futu­re of prin­ting firsthand.

Press Play Website

http://pressplay.center/

Casco 7 3 24 web res 57
Casco 7 3 24 web res 52
MDC 019 Leuven 05032024 014 LR
Casco 7 3 24 web res 30
Casco 7 3 24 web res 13
Casco 7 3 24 web res 3