01.06.2019, 00:00—00:00
INTERVAL #1: GÉNÉRALE

Generale

A 10 HOUR LONG PERFORMANCE

GÉNÉRALE ISPROJECT BY SIEMEN VAN GAUBERGEN, ANTOINE GOOSSENS EN KAÏN WALGRAVE

Opening

Saturday 1 june, 12pm – 22pm

Cas-co, Vaartstraat 94,

3000 Leuven

Debate & dia­lo­gue with con­tri­bu­ti­ons and inter­ven­ti­ons by a.o. Koba De Meutter, Michiel Vandevelde

[NL]

Als pre­lu­de op het eer­ste sei­zoen van Off the, Grid werk­ten drie kun­ste­naars samen aan een nieuw pro­ject dat ze aan het publiek pre­sen­te­ren tij­dens de tien uur duren­de per­for­man­ce GÉNÉRALE, waar drie kun­ste­naars in één dag in één ruim­te vijf ver­schil­len­de ten­toon­stel­lin­gen improviseren.

Tijdens de opbouw­u­ren pra­ten we met pro­gram­ma­ma­kers, orga­ni­sa­to­ren, publiek en kun­ste­naars over hoe ruim­te en pro­gram­ma maken voor en door kun­ste­naars. Tijdens de vijf ver­nis­sa­ges is er moge­lijk­heid om je eigen pro­jec­ten en idee­ën te bespre­ken, te for­mu­le­ren en te lanceren. 

[ENG]

By way of pre­lu­de to the first offi­ci­al Off the, Grid sea­son in October, three artists pre­sent a col­lec­ti­ve pro­ject. GÉNÉRALE is a try-out for a mobi­le and dyna­mic sce­no­grap­hy in which three artists for­mu­la­te five dif­fe­rent exhi­bi­ti­ons during one day in one space.

Whilst the buil­ding up of each exhi­bi­ti­on is in pro­gress, cura­tors, makers, public and artists talk about how to make a spa­ce and a pro­gram by artists for artists’. During five fes­ti­ve ope­ning moments the­re is a pos­si­bi­li­ty to dis­cuss and for­mu­la­te your artis­tic pro­jects and ideas.