05—18.02.2021
INTERVAL #4: REFLECTIE

Off the Grid Reflectie Line Boogaerts

In janu­a­ri en febru­a­ri 2021 toont resi­dent Line Boogaerts Reflectie” in Off the, grid, de artist-run spa­ce van Cas-co. De pre­sen­ta­tie bestaat uit een raam­pro­jec­tie, een samen­wer­king met de trans­dis­ci­pli­nai­re kun­ste­naar Ine Claes, en een klei­ne­re instal­la­tie in de inkom­hal van Cas-co. Binnen en bui­ten wor­den, voor kor­te duur, met elkaar ver­wis­seld en versmolten.


Interval Wiper Switch

Line Boogaerts heeft een fas­ci­na­tie voor de auto. Of pre­cie­zer: Boogaerts is gefas­ci­neerd door de auto als beeld­ma­chi­ne; de voor- of ach­ter­ruit die de blik medi­eert, de snel­heid waar­mee de machi­ne door het land­schap klieft en steeds ver­an­de­ren­de beel­den op je afvuurt, het rit­me van die beel­den, de over­daad aan exter­ne prik­kels en tege­lij­ker­tijd de mono­to­nie ervan, de afstand die gecre­ëerd wordt, waar­door je ziet maar niet nood­za­ke­lijk regi­streert.”
(frag­ment uit tekst van Karen Verschooren)

Op een raam in de voor­ge­vel van Cas-co wordt een beeld gepro­jec­teerd: door de voor­ruit van een auto zien we een bewe­gend per­so­na­ge, tegen een ach­ter­grond van ver­glij­den­de land­schap­pen. De auto­ruit is als een kader, dat een schil­de­rij van actie en bewe­ging omgeeft. De arti­fi­ci­ë­le rea­li­teit van het voer­tuig en de snel­heid die het maakt, staan in con­trast met het indi­vi­du, een mens van vlees en bloed.

Interval Wiper Switch is een inter­ac­tief teken­in­stru­ment, dat bestaat uit een auto­voor­ruit en een video­pro­jec­tie. De instal­la­tie kan geac­ti­veerd wor­den door een per­for­mer, die met olie en pig­ment teke­nin­gen maakt op de ruit. De rui­ten­wis­sers op de voor­ruit vegen die teke­nin­gen bij­na even snel weer weg als ze zijn ont­staan: een ver­geef­se poging om greep te krij­gen op de wereld van­ach­ter het venster.

Interval Wiper Switch is een lang­du­rig onder­zoek naar de inter­ac­tie tus­sen video, pro­jec­tie en teke­ning, bewe­ging en geluid, gelaagd­heid en transparantie.

Interval Wiper Switch is een samen­wer­king tus­sen Ine Claes en Line Boogaerts, ont­wik­keld met de steun van Werktank.

Jan Duerinck (resi­dent in Cas-co) maak­te een trai­ler van het werk.

De pro­jec­tie duurt 14 minu­ten en 55 seconden.

Zoom in

Naast de pro­jec­tie op het raam, in de inkom­hal van Cas-co, bevindt zich de instal­la­tie Zoom in.

Vergankelijke lij­nen wor­den door een hand gete­kend, een vluch­ti­ge inkijk in de vloei­en­de gedach­te­we­reld van de kun­ste­naar, en bij uit­brei­ding van elk indi­vdu. Line Boogaerts her­leidt het teke­nen tot een heel per­soon­lij­ke, intie­me handeling.

AFGELOPEN: Reflectie” is elke week­dag gra­tis te bezich­ti­gen, van­af 17u00 tot en met 22u00, van op het voor­plein van Cas-co.

147829536 3758069450894926 772203445480166069 n © Matthijs Van der Burgt
147813332 3758070617561476 1499510243367570883 n © Matthijs Van der Burgt
147843787 3758069687561569 2370152305718954050 n © Matthijs Van der Burgt