25.02.2023, 16:00—18:00
Inauguration Flag Pole by OTG & 019 + flag by Every Island

MDC 019 vlag PV LR 834x1024

NL

Off the Grid, het pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, en 019 rich­ten een nieu­we vlag­gen­mast op voor het speel­plein van Brede School Stroom. Deze mast van 20 meter zal fun­ge­ren als een per­ma­nen­te toon­plek in de publie­ke ruim­te voor een groei­end archief van de groot­ste kun­ste­naars­vlag­gen van België. Jaarlijks wor­den vier vlag­gen van maar liefst 54m² ont­wor­pen door kun­ste­naars ver­bon­den aan de Leuvense sce­ne. Het pro­ject ver­houdt zich zo tot de snel ver­an­de­ren­de omge­ving van de Vaartkom met al z’n indu­stri­eel erf­goed en nieuw­bouw­pro­jec­ten. Op 25 febru­a­ri wij­den we de mast fees­te­lijk in en hij­sen we de eer­ste vlag gemaakt door Every Island. Dit kun­ste­naars­col­lec­tief loopt momen­teel een resi­den­tie in Off the Grid en voert onder­zoek naar the­ma’s zoals care en main­tenan­ce.

ENG

Off the Grid, Cas-co’s pre­sen­ta­ti­on plat­form, and 019 erect a new flag­po­le for the playground of Brede School Stroom. This 20-metre mast will result in a per­ma­nent exhi­bi­ti­on spa­ce in the public spa­ce for a gro­wing archi­ve of Belgium’s lar­gest artists’ flags. Every year, four flags of no less than 54m² are desig­ned by artists asso­ci­a­ted with the Leuven sce­ne. The pro­ject thus rela­tes to the rapid­ly chan­ging envi­ron­ment of the Vaartkom with all its indu­stri­al heri­ta­ge and new con­struc­ti­on pro­jects. On February 25, we will fes­ti­ve­ly inau­gu­ra­te the flag­po­le and hoist the first flag made by Every Island. This artist col­lec­ti­ve is cur­rent­ly in resi­d­en­cy at Off the Grid and con­ducts research into the­mes such as care and maintenance.