25.02.2023, 16:00—18:00
Vlaggenmast + Vlag #1: Every Island

MDC 019 12052018 004 LR 833x1024

Off the Grid, het pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, en 019 instal­le­ren een nieu­we vlag­gen­mast voor de speel­plaats van Brede School Stroom. Met deze mast van 20 meter ont­staat een per­ma­nen­te ten­toon­stel­lings­ruim­te in de open­ba­re ruim­te voor een groei­end archief van de groot­ste Belgische kun­ste­naars­vlag­gen. Elk jaar wor­den vier vlag­gen van onge­veer 54m² ont­wor­pen door kun­ste­naars die ver­bon­den zijn met de Leuvense sce­ne of Cas-com­mu­ni­ty. Het pro­ject sluit zo aan bij de snel ver­an­de­ren­de omge­ving van de Vaartkom met al zijn indu­stri­eel erf­goed en nieuwbouwprojecten.

Op 25 febru­a­ri om 16u wordt de vlag­gen­mast fees­te­lijk inge­hul­digd en de eer­ste vlag gehe­sen, ont­wor­pen door Every Island. Dit kun­ste­naars­col­lec­tief legt momen­teel de laat­ste hand aan hun resi­den­tie van drie maan­den bij Off the Grid. De groep inter­na­ti­o­na­le sce­no­gra­fen deed onder­zoek naar the­ma’s als zorg en onder­houd. Na de inhul­di­ging gaan we naar Cas-co voor de finis­sa­ge van Every Island’s ten­toon­stel­ling THE BODY IS T̲H̲E̲ ̲B̲U̲I̲L̲D̲I̲N̲G̲ ̲I̲S̲ ̲T̲H̲E̲ ̲B̲O̲D̲Y̲’ met taart en drank­jes, welkom!


Over Every Island:

Every Island is een ont­werp­col­lec­tief geves­tigd in Brussel, dat per­for­ma­ti­vi­teit in de ruim­te onder­zoekt door mid­del van efe­me­re archi­tec­tu­ren en installaties.

Ze gebrui­ken ambi­gu­ï­teit als ont­werpin­stru­ment en beschou­wen de ruim­te als een sce­no­gra­fie voor over­gan­gen, rol­len, podia en bete­ke­nis­sen. Binnen elk pro­ject wordt mate­ri­a­li­teit opge­vat als een remi­nis­cen­tie van ver­bor­gen her­in­ne­rin­gen, beel­den, sensaties.

Every Island werd begin 2021 gevormd door Alessandro Cugola (Verona, 1993), Caterina Malavolti (Milaan, 1992), Damir Draganić (Sarajevo, 1991), Juliane Seehawer (Berlijn, 1989), Martina Genovesi (Milaan, 1991).

Tijdens hun resi­den­tie in Off the Grid bena­der­de Every Island het onder­houd van de ruim­te als een repe­ti­tie­ve han­de­ling. Binnen de absur­di­teit van een der­ge­lij­ke han­de­ling wordt een onbe­staand beeld uit­ge­beeld en opge­voerd. In dit pro­ces kun­nen we apa­thie erva­ren, maar ook inti­mi­teit, en de link met het men­se­lijk lichaam. Binnen deze onzicht­ba­re actie wordt een bij­na ongrijp­ba­re maar weder­zijd­se uit­wis­se­ling tot stand gebracht.


Meer infor­ma­tie:

Inhuldiging vlag­gen­mast: 25.02, 16 uur

Adres: Stroom, J.P. Minckelersstraat 192, 3000 Leuven

https://www.everyisland.xyz/


Programma 2023:

Every Island: 25 febru­a­ri — mei

Chantal van Rijt: 1 juni — augustus

Lisa Ijeoma: 7 sep­tem­ber — november

Denicolai & Provoost: 7 decem­ber — februari


Beeld: Vlag door Hannelore Van Dijck, Fotografie door Michiel De Cleene


Dit pro­ject is onder­steund door de Vlaamse Overheid en Stad Leuven.