16.10.2019, 00:00—00:00
Line Boogaerts (Let's Talk Leuven)

LINE BOOGAERTS

Line Boogaerts is een beel­dend kun­ste­naar gefas­ci­neerd door de manier waar­op we de rea­li­teit begrij­pen. In haar prak­tijk onder­zoekt ze hoe onze kijk­er­va­ring, onze per­cep­tie, steeds gecon­stru­eerd is. Haar werk wordt gro­ten­deels gestuurd door de cre­a­tie van tij­de­lij­ke teke­nin­gen op ramen aan de hand van bor­stel, vegers, gekleur­de olie en zeep. Noodzakelijkerwijze site-spe­ci­fic, inter­a­ge­ren haar wer­ken vaak met de his­to­ri­sche, soci­a­le en/​of psy­cho­lo­gi­sche con­tex­ten van een bepaal­de archi­tec­tu­ra­le ruimte.

In haar ten­toon­stel­ling Flashlight Equipment in STUK speelt Boogaerts in op het ver­le­den van het gebouw en de che­mi­sche pro­ces­sen die in het voor­ma­li­ge schei­kun­de labo­ra­to­ri­um plaats­von­den. Verwijzend naar wol­ken en explo­sies ver­beeldt ze hoe ver­liefd­heid je per­cep­tie ver­an­dert en de wer­ke­lijk­heid in een ander (dag)licht plaatst.

STUKCAFÉ

16.1015.12.19

OPENING & ARTIST TALK

WO 16.10.19 — 19:00

Line Boogaerts in gesprek met Sammy Ben Yakoub


Meer info: STUK

Line Boogaerts

1986, Leuven)

Line Boogaerts is een Belgisch beel­dend kun­ste­naar die woont en werkt in Mechelen. Haar teke­nin­gen, per­for­man­ces, films, ani­ma­ties en video instal­la­ties wer­den recent getoond in o.a. BUDA Kortrijk, Muhka Antwerpen, Vooruit Gent, KVS Brussel, Art Exchange, University of Essex – Colchester (UK), Fondazione 107, Turijn en Filmfestival Rotterdam, NL. Boogaerts stu­deer­de gra­fi­sche vorm­ge­ving en mul­ti­me­di­a­le vorm­ge­ving aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK, Gent, 2010). Eind 2012 werd ze Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK, Gent). Vanaf juni 2019 is Line Boogaerts in resi­den­tie in de Cas-co studio’s, Leuven.

Sinds najaar 2017 wer­ken Cas-co en STUK samen aan een pre­sen­ta­tie­plat­form voor beel­den­de kun­ste­naars ver­bon­den aan Cas-co. STUKcafé biedt hier­bij expo­ruim­te aan Cas-co resi­den­ten (N+1 & STUDIO) die de bezoe­kers ver­ras­sen met beel­dend werk uit de Cas-co Studio’s.