28—31.07.2022
Mare - Tom Hallet

4 I Carve Away My Skin In Search of Your Odeur

Tom Hallet – teke­naar, beeld­hou­wer en ver­ha­len­ver­tel­ler – was de afge­lo­pen vijf maan­den te gast in het M‑atelier in Cas-co als M‑resident om nieuw werk te maken en te experimenteren. 

Tijdens M‑IDZOMER pre­sen­teert Hallet het werk dat tij­dens de resi­den­tie ont­wik­keld werd in M Leuven: groot­scha­li­ge pot­lood­te­ke­nin­gen en meer­de­re beeld­houw­wer­ken die in dia­loog gaan met twee pre­his­to­ri­sche maal­ste­nen uit de col­lec­tie van M. Omgeven door het zwar­te flu­weel van met de hand aan­ge­brach­te houts­kool op de muur neemt Hallet je mee in een mys­te­ri­eus, beel­dend uni­ver­sum waar mytho­lo­gie, queer­ness en per­soon­lij­ke kro­nie­ken samen­smel­ten – een uit­da­ging om na te den­ken over wat we ons­zelf ver­tel­len over repre­sen­ta­tie, soci­a­le con­struc­ties en geschie­de­nis. Verschillende lezin­gen van het woord mare’ – zoals het paard, de moe­der, ver­ha­len, een water­poel — echo­ën door de wer­ken heen. Mare’ is dage­lijks van 11:00 tot 16:00 uur te bezoe­ken met een museumticket.

Tijdens het zomer­fes­ti­val M‑IDZOMER wordt de pre­sen­ta­tie dage­lijks geac­ti­veerd door een per­for­man­ce van alt­vi­o­list Victor Guaita en dan­ser Jacob Storer. Via bewe­ging en impro­vi­sa­tie rea­ge­ren de per­for­mers op Hallets instal­la­tie en dagen ze de toe­schou­wer uit om met een ande­re blik de pre­sen­ta­tie te bekij­ken. De per­for­man­ce is alleen toe­gan­ke­lijk voor bezoe­kers met een tic­ket van M‑IDZOMER

Het pro­ject – dat de titel Mare’ kreeg – wordt dage­lijks geac­ti­veerd door een per­for­man­ce van vio­list Victor Guaita en dan­ser Jacob Storer. Via bewe­ging en impro­vi­sa­tie rea­ge­ren de per­for­mers op Hallets installatie.