Tom Hallet


M-Residentie
Periode: 01.02—30.06.2022
Website
Tom Hallet A new kind of tenderness Tom Hallet Tom Hallet A new kind of tenderness Tom Hallet Tom Hallet Tom Hallet foto Yaqine Hamzaoui Tom Hallet Tom Hallet3 Tom Hallet1

Tom Hallet

M biedt Tom Hallet gedu­ren­de vijf maan­den een resi­den­tie­plek in Cas-co. Hallet (°1990, Leuven) heeft een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re prak­tijk en cre­ëert voor­na­me­lijk teke­nin­gen en sculp­tu­ren. Als kun­ste­naar ver­trekt Hallet van­uit zijn per­soon­lij­ke geschie­de­nis en erva­rin­gen. Zijn werk is steeds gevoed door een zoek­tocht naar repre­sen­ta­tie en erken­ning. Hallet focust op teken- en beeld­houw­kunst – twee media die hij voort­du­rend in gesprek laat gaan met elkaar én met de toe­schou­wer. Centraal in zijn werk staan queer­the­ma’s en domi­nan­te ver­ha­len over lief­de, iden­ti­teit, geweld en verlies.