17—18.04.2019
Koba De Meutter

Workspace Labo Master Class3 Koba De Meutter

In het kader van Workspace/​Labo Programma van Cas-co geeft kun­ste­na­res Koba De Meutter een twee­daag­se mas­ter class rond site­spe­ci­fie­ke instal­la­tie en hun sce­no­gra­fi­sche en per­for­ma­tie­ve kwa­li­tei­ten in rela­tie tot het gebouw van Cas-co en de artis­tie­ke prak­tij­ken van de Cas-co residenten.

De instal­la­ties van Koba De Meutter bevra­gen func­ti­o­na­li­teit. In gerich­te acties en toe­val­li­ge gebeur­te­nis­sen com­bi­neert ze gevon­den mate­ri­aal en archi­tec­tu­ra­le ele­men­ten met sculp­tu­ren, vaak in de open­ba­re ruim­te. De sta­tus van een object als sculp­tuur of voor­werp wordt dub­bel­zin­nig en plaatst de bezoe­ker in een wis­se­len­de posi­tie van kij­ker, pas­sant of gebrui­ker. Tijdelijke inter­ven­ties wor­den gefo­to­gra­feerd. De scha­kels die ont­staan zijn zowel ver­bin­din­gen als een blok­ka­des en ver­smel­ten licht met zwaar; publiek met pri­vaat; intiem met ano­niem. Wat is moge­lijk? Wat is wer­ke­lijk? Wat geef je weg? Wat hou je bij?

Voor de mas­ter class in april ver­trekt Koba De Meutter van­uit bestaan­de struc­tu­ren, onbe­stem­de delen of res­tan­ten van de ori­gi­ne­le archi­tec­tu­ra­le ele­men­ten uit het oude archief­ge­bouw van Stella Artois, waar Cas-co gehuis­vest is, om nieu­we ver­leng- of tus­sen­stuk­ken te voor­zien als knoop­pun­ten in het gebouw. Deze wor­den pun­ten die nieu­we en onder­lin­ge ver­bin­din­gen moge­lijk maken, com­bi­neer­baar zijn met ande­re tus­sen­stuk­ken, zodat er zowel een wis­se­len­de auto­no­me instal­la­tie kan ont­staan als de basis voor een nieu­we func­ti­o­ne­le sce­no­gra­fie in rela­tie tot de ambi­tie van Cas-co om van­af najaar 2019 een pre­sen­ta­tie­plat­form voor kun­ste­naars­pro­jec­ten te lan­ce­ren; (Off the) GRID

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.