Koba De Meutter


N+1
Periode: 17.04—13.06.2019

De instal­la­ties van Koba De Meutter (°1992) bevra­gen functionaliteit. 


Website
Workspace Labo Master Class3 Koba De Meutter N1 Koba De Meutter 11 33

Koba De Meutter

Tijdens haar resi­den­tie in de N+1 Projectruimte van Cas-co ont­wik­kel­de Koba De Meutter werk dat gepre­sen­teerd wordt op de ten­toon­stel­ling Presentatiestukken. Tijdens de ope­ning gaat ze in gesprek met Sammy Ben Yakoub (Cas-co) over haar werk.

Koba De Meutter maakt han­di­ge scha­kels, ver­bin­din­gen en tus­sen­stuk­ken die niet alleen kun­nen bestaan. Ze kun­nen gecom­bi­neerd wor­den in ver­schil­len­de situ­a­ties en op ver­schil­len­de plaat­sen. Functionaliteit zorgt voor ont­moe­tin­gen die de bestem­ming en moge­lijks de duur van een instal­la­tie bepa­len. Rond sculp­tu­ren wor­den gebeur­te­nis­sen moge­lijk. In een lege ruim­te maakt Koba struc­tu­ren die door hun mobie­le aan­we­zig­heid uit­no­di­gen om iets anders te tonen.