Koba De Meutter


Off the Grid
Periode: 17.04—13.06.2019
De instal­la­ties van Koba De Meutter (°1992) bevra­gen functionaliteit.

Website
Workspace Labo Master Class3 Koba De Meutter N1 Koba De Meutter 11 33

Koba De Meutter

Tijdens haar resi­den­tie in de N+1 Projectruimte van Cas-co ont­wik­kel­de Koba De Meutter werk dat gepre­sen­teerd wordt op de ten­toon­stel­ling Presentatiestukken. Tijdens de ope­ning gaat ze in gesprek met Sammy Ben Yakoub (Cas-co) over haar werk.

Koba De Meutter maakt han­di­ge scha­kels, ver­bin­din­gen en tus­sen­stuk­ken die niet alleen kun­nen bestaan. Ze kun­nen gecom­bi­neerd wor­den in ver­schil­len­de situ­a­ties en op ver­schil­len­de plaat­sen. Functionaliteit zorgt voor ont­moe­tin­gen die de bestem­ming en moge­lijks de duur van een instal­la­tie bepa­len. Rond sculp­tu­ren wor­den gebeur­te­nis­sen moge­lijk. In een lege ruim­te maakt Koba struc­tu­ren die door hun mobie­le aan­we­zig­heid uit­no­di­gen om iets anders te tonen.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.