05.05.2024, 15:00—16:00
Maxime Moinet + Book Presentation 'Art au Centre 2022-23'

770145ad f8c6 459f 9682 b4d200ca49a1

ENG

On May 5, during Atelier in Beeld, Cas-co will recei­ve cura­tor Maxime Moinet (a.o. Mouvements sans Titre, Art au Centre) for an after­noon lec­tu­re and stu­dio visits. Simultaneously, Moinet will pre­sent the new Art au Centre Catalogue (Art au Centre 2022 – 23: Archives of AAC exhi­bi­ti­ons #8 to #13 + Banqueroute pro­ject), inclu­ding works by seve­r­al of cur­rent and for­mer resi­dents (Marjolein Guldentops, Niels Poiz, Siemen van Gaubergen, Chantal van Rijt, Lola Daels, Jan Duerinck and Arthur Cordier). Swing by for the lec­tu­re and com­bi­ne with a visit to one of the mul­ti­ple open stu­dio’s or presentations. 

Maxime Moinet (born 1988) is an art his­to­ri­an and cura­tor, researching new ways of cura­ting and tem­po­ra­ry auto­no­mous zones. He gra­du­a­ted from Université de Liège and Universität zu Köln. As the direc­tor of Mouvements Sans Titre asbl sin­ce 2017, he ini­ti­a­ted and cura­ted Party Content”, a cycle of 12 exhi­bi­ti­ons and public acts. One of tho­se acts was Elexposition”, a pro­ject in which Moinet offi­ci­al­ly ran for the 2018 local elec­ti­ons in order to for­ce city of Liège to glue con­tem­po­ra­ry art pos­ters on the 33 elec­ti­on boards spread on its ter­ri­to­ry. Since 2019, Moinet is direc­ting Art au Centre”, an art walk in the cen­ter of Liège made of 25 win­dows of emp­ty shops put in the hands of 25 artists, three times per year (www​.artau​cen​tre​.be).


NED


Op 5 mei ont­vangt Cas-co cura­tor Maxime Moinet (Mouvements sans Titre, Art au Centre) voor een namid­dag­le­zing en stu­dio­be­zoe­ken, tij­dens Atelier in Beeld. Voor de gele­gen­heid pre­sen­teert Moinet ook de nieu­we Art au Centre Catalogus (Art au Centre 2022 – 23: Archives of AAC exhi­bi­ti­ons #8 to #13 + Banqueroute pro­ject), inclu­sief bij­drq­ges van ver­schil­len­de hui­di­ge en voor­ma­li­ge resi­den­ten (Marjolein Guldentops, Niels Poiz, Siemen van Gaubergen, Chantal van Rijt, Lola Daels, Jan Duerinck en Arthur Cordier). Kom langs voor de lezing en com­bi­neer met een bezoek aan één van de vele open stu­dio’s of pre­sen­ta­ties!

Maxime Moinet (gebo­ren 1988) is kunst­his­to­ri­cus en cura­tor, die nieu­we manie­ren van cura­tor­schap en tij­de­lij­ke, auto­no­me zones onder­zoekt. Hij stu­deer­de af aan de Université de Liège en de Universität zu Köln. Als direc­teur van Mouvements Sans Titre vzw sinds 2017, start­te en cureer­de voor het eerst Party Content”, een cyclus van 12 ten­toon­stel­lin­gen en publie­ke acts. Eén van die acts was Elexposition’, een pro­ject waar­in Moinet zich offi­ci­eel kan­di­daat stel­de voor de loka­le ver­kie­zin­gen van 2018 om de stad Luik te dwin­gen pos­ters van heden­daag­se kunst te plak­ken op de 33 ver­kie­zings­bor­den ver­spreid over haar grond­ge­bied. Sinds 2019 regis­seert Moinet Art au Centre”, een kunst­wan­de­ling in het cen­trum van Luik met 25 eta­la­ges van leeg­staan­de win­kels, toe­ge­ëi­gend door 25 kun­ste­naars, drie keer per jaar (www​.artau​cen​tre​.be).

C4bf482f 0cd7 4b41 a21d 7f40bacea37c
C0c4cb17 86b9 4085 a500 7b0990894854
A5bf57ce b879 4598 9076 e79162ddefaa
770145ad f8c6 459f 9682 b4d200ca49a1
533e94d5 3276 4d6f 827d 165d7164d874