27.11.2021, 16:00—21:00
SEASON #4: OFFSIDE (AMBER MEULENIJZER & FINISSAGE)

244996263 934802080457362 3624885905854675184 n


[NL]

OFFSIDE is een reeks open­ba­re inter­ven­ties vorm­ge­ge­ven door Stefanie De Bakker, Milan Gillard en Anne-Lore Thijssen. Ze gaan op zoek naar een samen­smel­ting van de publie­ke ruim­te en de ont­moe­tings­plaats bin­nen Cas-co waar de reflec­tie van het maak­pro­ces cen­traal staat. Enkele kunst­col­lec­tie­ven wor­den uit­ge­no­digd om drie maan­den lang een ste­de­lij­ke inter­ven­tie te doen bin­nen de stad Leuven. Participatie, col­lec­tie­ve cre­a­tie en edu­ca­tie staan centraal. 

De finis­sa­ge start van­af 16u in Cas-co waar de bezoe­ker kan zien wat er de voor­bije drie maan­den gebeur­de in de stad Leuven. We pre­sen­te­ren de wer­ken van Bert Villa & 019 Gent, Denicolai & Provoost, De Eenzamen, VROOMM.collectif en BRuiTAL.

Amber Meulenijzer begint haar per­for­man­ce The Saab Sculptures om 16u30 in de stad Leuven en zal rond 17u weer aan­ko­men bij Cas-co. Vang haar in de stad of doe mee voor een livestream. De Saab Sculptures is een reeks wer­ken die de Saab 900-auto in ver­schil­len­de con­tex­ten plaat­sen en zo de openbare/​private ruim­te in vraag stel­len, trans­for­me­ren en pimpen.


[EN]

OFFSIDE is a series of public inter­ven­ti­ons desig­ned by Stefanie De Bakker, Milan Gillard and Anne-Lore Thijssen. They seek a fusi­on of the public spa­ce and the mee­ting pla­ce within Cas-co whe­re the reflec­ti­on of the cre­a­ti­ve pro­cess is cen­tral. Some art col­lec­ti­ves are invi­ted to car­ry out an urban inter­ven­ti­on within the city of Leuven for three months. Participation, col­lec­ti­ve cre­a­ti­on and edu­ca­ti­on are central.

The finis­sa­ge will start from 4pm at Cas-co whe­re the visi­tor can have a look of what has hap­pe­ned over the past three months in the city of Leuven. We will pre­sent the works of Bert Villa & 019 Gent, Denicolai & Provoost, De Eenzamen, VROOMM.collectif and BRUiTAL. 

Amber Meulenijzer will start her per­for­man­ce The Saab Sculptures at 4pm30 in the city of Leuven and will arri­ve again around 5pm at Cas-co. Catch her in the city or join us for a livestream. The Saab Sculptures is a series of works pla­cing the Saab 900 car in dif­fe­rent con­texts, thus ques­ti­o­ning, trans­for­ming, pim­ping public/​private space.