Stefanie De Bakker, Milan Gillard & Anne-Lore Thijssen:
OFFSIDE


Off the Grid
Periode: 01.09—30.11.2021

Stefanie De Bakker (°1999) ziet het cure­ren, het orga­ni­se­ren en het samen­bren­gen of uit­no­di­gen van ande­ren als onder­deel van haar artis­tie­ke prak­tijk. Kunst zit voor haar niet in de vas­te vorm van een object, maar eer­der in situ­a­ties die ze tracht vorm te geven.

Education has to be her­denkt, Ik (Milan Gillard, °2001) always had trouble’s met de gang van zaken in ons school sys­teem. Het is zo clo­se min­ded, zon­der een duur­za­me blik naar later te wer­pen. We moe­ten min­der indi­vi­du­eel begin­nen te den­ken en col­le­bo­ra­ti­on aan moedigen.

Lover of all art forms, jack of all tra­des. Anne-Lore Thijssen (°1997) beperkt haar niet tot één dis­ci­pli­ne of inte­res­se­veld bin­nen de beel­den­de kun­sten. Van orga­ni­se­ren tot her­in­ter­pre­te­ren, van par­ti­ci­pe­ren tot cre­ëe­ren. Als dui­zend­poot onder­zoekt ze haar omge­ving en ver­taalt dit in haar prak­tijk in beel­den­de vormen.


STEFANIE MILAN ANNE LORE

Stefanie De Bakker, Milan Gillard & Anne-Lore Thijssen:
OFFSIDE

OFFSIDE is a pro­ject ini­ti­a­ted by Stefanie de Bakker, Anne-Lore Thijssen & Milan Gillard.

With inter­ven­ti­ons by Denicolai & Provoost, De Eenzamen, 019 Gent, vroomm.collectif, BRUiTAL, …


[NL]

OFFSIDE is een reeks open­ba­re inter­ven­ties vorm­ge­ge­ven door Stefanie De Bakker, Milan Gillard en Anne-Lore Thijssen. Ze gaan op zoek naar een samen­smel­ting van de publie­ke ruim­te en de ont­moe­tings­plaats bin­nen Cas-co waar de reflec­tie van het maak­pro­ces cen­traal staat. Enkele kunst­col­lec­tie­ven wor­den uit­ge­no­digd om drie maan­den lang een ste­de­lij­ke inter­ven­tie te doen bin­nen de stad Leuven. Participatie, col­lec­tie­ve cre­a­tie en edu­ca­tie staan centraal.


[ENG]

OFFSIDE is a series of public inter­ven­ti­ons desig­ned by Stefanie De Bakker, Milan Gillard and Anne-Lore Thijssen. They seek a fusi­on of the public spa­ce and the mee­ting pla­ce within Cas-co whe­re the reflec­ti­on of the cre­a­ti­ve pro­cess is cen­tral. Some art col­lec­ti­ves are invi­ted to car­ry out an urban inter­ven­ti­on within the city of Leuven for three months. Participation, col­lec­ti­ve cre­a­ti­on and edu­ca­ti­on are central.