23.09.2021, 18:00—23:00
SEASON #4: OFFSIDE (OPENING)

STEFANIE MILAN ANNE LORE

A pro­ject ini­ti­a­ted by Stefanie De Backer, Anne-Lore Thijssen & Milan Gillard.

With inter­ven­ti­ons by Denicolai & Provoost, De Eenzamen, 019 Gent, vroomm.collectif, BRUiTAL, …


OFFSIDE is een reeks open­ba­re inter­ven­ties vorm­ge­ge­ven door Stefanie De Bakker, Milan Gillard en Anne-Lore Thijssen. Ze gaan op zoek naar een samen­smel­ting van de publie­ke ruim­te en de ont­moe­tings­plaats bin­nen Cas-co waar de reflec­tie van het maak­pro­ces cen­traal staat. Enkele kunst­col­lec­tie­ven wor­den uit­ge­no­digd om drie maan­den lang een ste­de­lij­ke inter­ven­tie te doen bin­nen de stad Leuven. Participatie, col­lec­tie­ve cre­a­tie en edu­ca­tie staan centraal.


Programma

  • 23.09.2021 OPENING
  • 18:00: doors
  • 19:00: intro­duc­ti­on of col­lec­ti­ves + conversation
  • 20:30: musi­ca

ENGLISH

OFFSIDE is a series of public inter­ven­ti­ons desig­ned by Stefanie De Bakker, Milan Gillard and Anne-Lore Thijssen. They seek a fusi­on of the public spa­ce and the mee­ting pla­ce within Cas-co whe­re the reflec­ti­on of the cre­a­ti­ve pro­cess is cen­tral. Some art col­lec­ti­ons are invi­ted to car­ry out an urban inter­ven­ti­on within the city of Leuven for three months. Participation, col­lec­ti­ve cre­a­ti­on and edu­ca­ti­on are central.