Aay Liparoto:
SOLO #6Periode: 21.08—30.09.2018

Aay Liparoto (°1987, VS) volg­de een oplei­ding Beeldende Kunst in Londen en vol­tooi­de een MFA aan KASK Gent. Hun maakt werk dat onder­zoek doet naar kwets­baar­heid, sub­jec­ti­vi­teit en de gren­zen van leven en performance.


Website
Partnership(s): UFO
AAY LIPAROTO AAY LIPAROTO 3 AAY LIPAROTO 2

Aay Liparoto:
SOLO #6

In SOLO con­cen­treer­de Liparoto zich op de begrip­pen onder T”, O” en V”:

T van tekst als medi­um, dat een zelf­de auto­no­mie kan heb­ben als meer visu­e­le media zoals video of performance.’

O van ont­moe­tin­gen die cen­traal staan in het werk van Aay.’

V van vreem­de­ling, of eer­der het gevoel een vreem­de te zijn bin­nen een nieu­we omgeving.’

Activiteiten