04—21.03.2016
Ash Bowland – Ekphrasis

Ash Bowland Ekphrasis 1

De N+1 pro­jec­t­ruim­te bij Cas-co is een klein­scha­li­ge pro­jec­t­ruim­te waar vier keer per jaar een kun­ste­naar uit­ge­no­digd wordt om te wer­ken en ten­toon te stel­len. Ash Bowland is sinds 1 febru­a­ri te gast bij Cas-co. Het resul­taat van haar werk toont ze in de ten­toon­stel­ling Ekphrasis.

Ekphrasis kadert in haar bre­der onder­zoek le don­ner-a-voir” waar ze het pro­ces van beel­den maken en de metho­des van beeld­cre­a­tie onder­zoekt en in haar beel­den beschrijft. Ze beschrijft de hoe­da­nig­heid van een uniek beeld, van een zelf­stan­dig beeld in het foto­gra­fisch medium.

Haar onder­zoek raakt de kern van wat William Mitchell het meta-beeld” noemt. Als een regis­seur orga­ni­seert ze ein­de­lo­ze per­mu­ta­ties van model­len, objec­ten, spie­gels, ruim­ten, ruim­te­lij­ke inter­ven­ties en decor­stuk­ken in ver­schil­len­de opstel­lin­gen en vari­a­ties om zo de hoe­da­nig­heid van het beeld in het alge­meen, en het foto­gra­fisch beeld in het bij­zon­der, op te helderen.

Voor de ope­ning van Ekphrasis nodigt Ash Bowland Nuit Blanche uit. Nuit Blanche is een duo van pia­no en zang. Brice De Coninck en Prisca – Agnes Nishimwe spe­len een com­bi­na­tie van jazz en spo­ken word. Ze ver­vlech­ten muziek en woord tot een nieuw geheel, een ver­trouw­de inti­mi­teit, waar ieder­een tot een eigen ver­beel­ding kan komen. Een plaats waar nach­ten geen tijd ken­nen. Waar dagen weer­spie­ge­len. En klan­ken onvoor­spel­baar zijn.

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.