Katinka De Jonge, Laurens Mariën, Zoe Brennan & Marie Malingreau:
DE HOOP - een nomadische tuin


Studio maakleerplek
Periode: 01.07—21.09.2022
Partnership(s): Werktank
551 dehoop insta resized 552 patattenplant insta resized IMG 0122 IMG 8236

Katinka De Jonge, Laurens Mariën, Zoe Brennan & Marie Malingreau:
DE HOOP - een nomadische tuin

DE HOOP, een noma­di­sche tuin is een pro­ject van vier kun­ste­naars (Katinka de Jonge, Laurens Mariën, Zoë Brennan en Marie Malingreau) die zijn uit­ge­no­digd door Werktank om een pro­ject te orga­ni­se­ren in Sint Maartensdal, nl. Zomertank. In dit pro­ject, dat begon door het open­trek­ken van het con­cept stads­fes­ti­val’, begin­nen de kun­ste­naars een noma­di­sche buurt­tuin, en onder­zoe­ken zij hoe ze van een hoop­je zaad, zand, water en zon, een hoop frie­ten mét may­o­nai­se kun­nen maken. Uiteindelijk wor­den die gepre­sen­teerd op het oogst­feest’ in St Maartensdal op 21 september. 

Met dit voor­stel wil­len de kun­ste­naars een pro­duc­tie­ke­ten bloot­leg­gen van een heel van­zelf­spre­kend gerecht. Bij het pro­duc­tie­pro­ces wordt alles, maar dan ook alles zelf gemaakt. Van de aard­ap­pel, het zout, eie­ren tot de azijn en fri­tuur­olie. Uiteraard kun­nen zij dat niet alleen. Daarom vra­gen ze hulp aan orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers om deel te wor­den van de pro­duc­tie­ke­ten, en met hen de plan­ten te kwe­ken die nodig zijn om het gele goud te kun­nen oog­sten. Hierbij stel­len zij zich de vol­gen­de vra­gen: Wat zou er gebeu­ren als de gren­zen van een omheind stuk­je grond wordt open­ge­trok­ken naar een gedeel­de grond? Hoe kun­nen we samen zor­gen voor een stuk land, en wat bete­kent die zorg dan? Is het moge­lijk om het bekend­ste Belgische gerecht echt zélf te maken? Hoe ver­vreemd zijn wij van onze wortels? 

In plaats van één stuk grond, heb­ben we de tuin in alle­maal stuk­jes ver­deeld. Hierdoor kun­nen alle deel­ne­mers een tij­de­lijk stuk­je tuin adop­te­ren en ver­zor­gen, en zo betrok­ken wor­den bij de keten en het net­werk: DE HOOP. Alle ingre­di­ën­ten wor­den gekweekt in los­se modu­les’ die bij men­sen thuis kun­nen staan, of bij orga­ni­sa­ties. Het pro­ject kan alleen sla­gen als alle deel­ne­mers hun stuk­je tuin goed ver­zor­gen, zodat alle ingre­di­ën­ten aan­we­zig zijn. In de loop van de zomer wordt er een com­mu­ni­ca­tie­tra­ject opge­zet met een nieuws­brief naar alle deel­ne­mers, en een publiek pro­gram­ma van work­shops en lezin­gen waar­bij de tuin als meta­foor wordt inge­zet om na te den­ken over eco­lo­gie en samen leven, maar ook om een geza­men­lij­ke ver­beel­ding vorm te geven. Eind augus­tus wor­den de tuin-modu­les bij elkaar gebracht, waar­door er een vol­le­di­ge tuin ont­staat, die in Sint Maartensdal te bewon­de­ren zal zijn als kunst­in­stal­la­tie. Midden sep­tem­ber kan het oog­sten begin­nen. De HOOP frie­ten wor­den gebak­ken en geser­veerd op het Oogstfeest’ van Sint Maartensdal op 21 sep­tem­ber, en uiter­aard zijn alle deel­ne­mers wel­kom om mee te genie­ten van ons fel­be­geer­de bak­je friet: de Sint Maartensdal Speciál!

Daarnaast wordt er in het kader van DE HOOP een sym­po­si­um geor­ga­ni­seerd (in het week­end van 17 sep­tem­ber) waar­bij wij kun­ste­naars en artis­tie­ke pro­jec­ten uit­no­di­gen die ook wer­ken met groen­struc­tu­ren, (stads)landbouw, eco­lo­gie, en tui­nie­ren. We maken een publiek pro­gram­ma waar­bij zij lezin­gen geven, idee­ën uit­wis­se­len en elkaar kun­nen ont­moe­ten, open voor een divers publiek.