INFINITIF:
on and on and on and on


Off the Grid
Periode: 21.08—17.09.2023

NL

INFINITIF is een Brusselse uit­ge­ve­rij van kun­ste­naars­boe­ken, opge­richt in 2021 door Jelle Martens en Tim Bruggeman. INFINITIF wordt gebruikt als plat­form om kun­ste­naars­pu­bli­ca­ties uit te geven, te ver­sprei­den en ten­toon te stellen.


EN

INFINITIF is a Brussels based artists’ book publis­her foun­ded in 2021 by Jelle Martens and Tim Bruggeman. INFINITIF is used as a plat­form to publish, dis­tri­bu­te and exhi­bit artist publications. 


Website
R0000280 R0002565 HR thingstrickstruthstoystalestrapstrends BLANCO Leontien Allemeersch 55 8 Infinitif 2021 2022 4 R0002527

INFINITIF:
on and on and on and on

NL

In augus­tus en sep­tem­ber ver­wel­ko­men we INFINITIF voor een kor­te zomer­re­si­den­tie in de cen­tra­le hal van Off the Grid. Daar berei­den ze samen met Chantal van Rijt (NL) en Maxime Le Bon (FR) een ten­toon­stel­ling voor die later zal resul­te­ren in een geza­men­lij­ke kun­ste­naars­pu­bli­ca­tie. Save the date 06.09 (18:00 — 22:00) voor de ope­ning van on and on and on and on’ met o.a. een per­for­man­ce van Jelle Martens om 20 uur.

Het eve­ne­ment valt samen met de ope­ning & talk van Dear Julius,’ door Benjamin Mengistu Navet en de inhul­di­ging van de vlag Joséphine’ door Lisa Ijeoma.


EN

In August and September, We wel­co­me INFINITIF for a short sum­mer resi­d­en­cy in the cen­tral hall of Off the Grid. There, they are pre­pa­ring an exhi­bi­ti­on with Chantal van Rijt (NL) and Maxime Le Bon (FR) that will later result in a col­lec­ti­ve artis­t’s publi­ca­ti­on. Save the date 06.09 (18:00 — 22:00) for the ope­ning of on and on and on and on’ with a per­for­man­ce by Jelle Martens at 8 pm. 

The event coin­ci­des with the ope­ning & talk of Dear Julius,’ by Benjamin Mengistu Navet and the inau­gu­ra­ti­on of the flag Joséphine’ by Lisa Ijeoma.


Websites:

INFINITIF

Maxime Le Bon

Chantal van Rijt 

Jelle Martens

Tim Bruggeman