Jivan van der Ende


M-Residentie
Periode: 07.06—27.08.2021

Jivan van der Ende (°1993, Nederland) stu­deer­de mode­vorm­ge­ving aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en ver­huis­de in 2016 naar België, waar ze haar mas­ter in instal­la­tie­kunst behaal­de aan KASK & Conservatorium in Gent. In 2020 ini­ti­eer­de en cureer­de ze de YouTube ArtSpace, een onli­ne ten­toon­stel­lings­plat­form en toon­de ze haar eer­ste solo-expo­si­tie in LLS Paleis, Antwerpen. In 2021 was ze artist in resi­den­ce in het Frans Masereel Centrum in Kasterlee.


Website
Partnership(s): M Leuven
JIVAN VAN DER ENDE 2 Jivan van der Ende JIVAN VAN DER ENDE 1 JIVAN VAN DER ENDE

Studio View

Jivan07

Jivan van der Ende

M Leuven biedt Jivan van der Ende gedu­ren­de drie maan­den een resi­den­tie­plek in Cas-co. De resi­den­tie mondt uit in een toon­mo­ment in M – Leuven.

In haar prak­tijk zet ze vraag­te­kens bij de sta­tus die aan objec­ten wordt gege­ven, of het nu arte­fac­ten of gebruiks­voor­wer­pen zijn. Haar onder­zoeks­me­tho­de is geba­seerd op het ein­de­loos com­bi­ne­ren, docu­men­te­ren, ver­za­me­len en (her) opzoe­ken. Hoe com­bi­na­ties van kleur en mate­ri­aal wor­den geas­so­ci­eerd met poli­tie­ke machts­struc­tu­ren en soci­a­le rol­len is een terug­ke­rend onder­werp bij Van der Ende. Ze gebruikt dit his­to­risch en cul­tu­reel onder­zoek om hun macht in vraag te stel­len en hun bete­ke­nis­sen te decontextualiseren.

Het werk van van der Ende houdt reke­ning met een fysie­ke en par­ti­ci­pa­tie­ve kij­ker. Ze streeft naar een intie­me ont­moe­ting met een publiek, waar­bij de bete­ke­nis van het werk vaak wordt beïn­vloed door de eigen bedoe­lin­gen van het publiek.