Syzygy:
BODY TIDE


Off the Grid
Periode: 22.03—22.06.2023

(NL)

Syzygy is het kun­ste­naars­col­lec­tief van Mireille Tap en Brieke Drost. Zij ver­te­gen­woor­di­gen twee gene­ra­ties die de krach­ten bun­de­len om hun posi­tie op te eisen als vrou­we­lij­ke kunst­pro­fes­si­o­nals. Syzygy zet zich in voor intu­ï­tie­ve, zach­te, kwets­ba­re kracht en ze omarmt soli­da­ri­teit. Bij elk pro­ject nodi­gen zij een of meer­de­re kun­ste­naars uit om mee samen te wer­ken. Op deze manier ver­schilt de samen­stel­ling van het col­lec­tief per pro­ject. Brieke en Mireille delen de aan­dacht voor tac­ti­li­teit van mate­ri­a­len die de toe­schou­wer ver­leidt om dicht­bij te komen. Het uit­no­di­gen­de gebaar is een wezen­lijk onder­deel van hun werkwijze.

(EN)

Syzygy is the artist col­lec­ti­ve of Mireille Tap and Brieke Drost. They repre­sent two gene­ra­ti­ons joi­ning for­ces to claim their posi­ti­on as fema­le art pro­fes­si­o­nals. Syzygy advo­ca­tes for int­ui­ti­ve, gent­le, vul­ne­ra­ble strength and embra­ces soli­da­ri­ty. For each pro­ject, they invi­te one or more artists to col­la­bo­ra­te with them. This means that the com­po­si­ti­on of the col­lec­ti­ve varies per pro­ject. Brieke and Mireille sha­re a focus on the tac­ti­li­ty of mate­ri­als that enti­ces the vie­wer to come clo­ser. The invi­ting gestu­re is an essen­ti­al part of their approach.


Website
Casco 04 05 jw web res 107 Kopie van casco 22 06 jw web res 28 Casco 04 05 jw print res 149 Syzygy Boudoir Mireille Tap self shot IMG 8408 kopieren2 kopieren 2 min 20200605 210534 Omstand State Of Cling 2022 Django van Ardenne 46 min 2 FB1 B922 2780 4 FB3 B34 E 3 BE9 A597 CEB3 Omstand State Of Cling 2022 Django van Ardenne 55 min

Syzygy:
BODY TIDE


(NL)


Het the­ma Body Tide” ver­wijst naar het rit­mi­sche en cycli­sche karak­ter van de natuur­lij­ke pro­ces­sen waar­aan we ons als mens instinc­tief over­ge­ven. Onze adem­ha­ling, hart­slag, sla­pen en waken bewe­gen mee met de wereld om ons heen. Met het her­ken­nen van deze her­ha­lin­gen besef je dat je lichaam een orga­nis­me is dat mee­be­weegt met haar omgeving. 

Bewustwording van onze terug­ke­ren­de getij­den hangt samen met ons ver­mo­gen om te voe­len. De sen­sa­tie van zach­te aan­ra­kin­gen maakt ons bewust van onze licha­me­lijk­heid waar­in de cycli­sche pro­ces­sen zich afspe­len. Veroudering en meno­pau­ze zijn natuur­lij­ke pro­ces­sen in een lichaam die vaak onder­drukt of onbe­spro­ken wor­den gela­ten. Door natuur­lij­ke cycli open en begrip­vol te bena­de­ren, kun­nen we schaam­te en ver­oor­de­ling ver­min­de­ren en een meer inclu­sie­ve en onder­steu­nen­de omge­ving ervaren. 

Tijdens onze resi­den­tie komen we op als een bloem, zul­len we uit­dij­en als een schim­mel, ver­schrom­pe­len en weer opgaan in een geheel.

(EN)


The the­me Body Tide” refers to the rhythmic and cyclic natu­re of the natu­ral pro­ces­ses to which we instinc­ti­ve­ly sur­ren­der our­sel­ves as human beings. Our bre­a­thing, heart­beat, slee­ping and waking all move along with the world around us. Recognizing the­se repe­ti­ti­ons makes us rea­li­ze that our body is an orga­nism that moves along with its environment.

Awareness of our recur­ring tides is rela­ted to our abi­li­ty to feel. The sen­sa­ti­on of soft tou­ches makes us awa­re of our phy­si­ca­li­ty in which the cyclic pro­ces­ses take pla­ce. Aging and meno­pau­se are natu­ral pro­ces­ses in a body that are often sup­pres­sed or left uns­po­ken. By appro­a­ching natu­ral cycles with open­ness and under­stan­ding, we can redu­ce sha­me and judg­ment and expe­rien­ce a more inclu­si­ve and sup­por­ti­ve environment.

During our resi­d­en­cy, we will bloom like a flo­wer, expand like a fun­gus, wit­her away, and mer­ge back into the whole.