Syzygy:
BODY TIDE


Off the Grid
Periode: 22.03—22.06.2023

(NL)

Syzygy is het kun­ste­naars­col­lec­tief van Mireille Tap en Brieke Drost. Zij ver­te­gen­woor­di­gen twee gene­ra­ties die de krach­ten bun­de­len om hun posi­tie op te eisen als vrou­we­lij­ke kunst­pro­fes­si­o­nals. Syzygy zet zich in voor intu­ï­tie­ve, zach­te, kwets­ba­re kracht en ze omarmt soli­da­ri­teit. Bij elk pro­ject nodi­gen zij een of meer­de­re kun­ste­naars uit om mee samen te wer­ken. Op deze manier ver­schilt de samen­stel­ling van het col­lec­tief per pro­ject. Brieke en Mireille delen de aan­dacht voor tac­ti­li­teit van mate­ri­a­len die de toe­schou­wer ver­leidt om dicht­bij te komen. Het uit­no­di­gen­de gebaar is een wezen­lijk onder­deel van hun werkwijze.

(EN)

Syzygy is the artist col­lec­ti­ve of Mireille Tap and Brieke Drost. They repre­sent two gene­ra­ti­ons joi­ning for­ces to claim their posi­ti­on as fema­le art pro­fes­si­o­nals. Syzygy advo­ca­tes for int­ui­ti­ve, gent­le, vul­ne­ra­ble strength and embra­ces soli­da­ri­ty. For each pro­ject, they invi­te one or more artists to col­la­bo­ra­te with them. This means that the com­po­si­ti­on of the col­lec­ti­ve varies per pro­ject. Brieke and Mireille sha­re a focus on the tac­ti­li­ty of mate­ri­als that enti­ces the vie­wer to come clo­ser. The invi­ting gestu­re is an essen­ti­al part of their approach.


Website
Syzygy Boudoir Mireille Tap self shot IMG 8408 kopieren2 kopieren 2 min 20200605 210534 Omstand State Of Cling 2022 Django van Ardenne 46 min 2 FB1 B922 2780 4 FB3 B34 E 3 BE9 A597 CEB3 Omstand State Of Cling 2022 Django van Ardenne 55 min

Syzygy:
BODY TIDE


(NL)


Het the­ma Body Tide” ver­wijst naar het rit­mi­sche en cycli­sche karak­ter van de natuur­lij­ke pro­ces­sen waar­aan we ons als mens instinc­tief over­ge­ven. Onze adem­ha­ling, hart­slag, sla­pen en waken bewe­gen mee met de wereld om ons heen. Met het her­ken­nen van deze her­ha­lin­gen besef je dat je lichaam een orga­nis­me is dat mee­be­weegt met haar omgeving. 

Bewustwording van onze terug­ke­ren­de getij­den hangt samen met ons ver­mo­gen om te voe­len. De sen­sa­tie van zach­te aan­ra­kin­gen maakt ons bewust van onze licha­me­lijk­heid waar­in de cycli­sche pro­ces­sen zich afspe­len. Veroudering en meno­pau­ze zijn natuur­lij­ke pro­ces­sen in een lichaam die vaak onder­drukt of onbe­spro­ken wor­den gela­ten. Door natuur­lij­ke cycli open en begrip­vol te bena­de­ren, kun­nen we schaam­te en ver­oor­de­ling ver­min­de­ren en een meer inclu­sie­ve en onder­steu­nen­de omge­ving ervaren. 

Tijdens onze resi­den­tie komen we op als een bloem, zul­len we uit­dij­en als een schim­mel, ver­schrom­pe­len en weer opgaan in een geheel.

(EN)


The the­me Body Tide” refers to the rhythmic and cyclic natu­re of the natu­ral pro­ces­ses to which we instinc­ti­ve­ly sur­ren­der our­sel­ves as human beings. Our bre­a­thing, heart­beat, slee­ping and waking all move along with the world around us. Recognizing the­se repe­ti­ti­ons makes us rea­li­ze that our body is an orga­nism that moves along with its environment.

Awareness of our recur­ring tides is rela­ted to our abi­li­ty to feel. The sen­sa­ti­on of soft tou­ches makes us awa­re of our phy­si­ca­li­ty in which the cyclic pro­ces­ses take pla­ce. Aging and meno­pau­se are natu­ral pro­ces­ses in a body that are often sup­pres­sed or left uns­po­ken. By appro­a­ching natu­ral cycles with open­ness and under­stan­ding, we can redu­ce sha­me and judg­ment and expe­rien­ce a more inclu­si­ve and sup­por­ti­ve environment.

During our resi­d­en­cy, we will bloom like a flo­wer, expand like a fun­gus, wit­her away, and mer­ge back into the whole.