02—22.06.2023
Body Tide - Syzygy Collective + performance - Lu Lin

Beeld Promotiekaart Body Tide

(ENG)

Welcome for the ope­ning of Body Tide’, a sce­no­grap­hy con­cep­tu­a­li­zed by Syzygy Collective and ser­ving as a base for exchan­ge and a group exhi­bi­ti­on. Throughout their three months resi­d­en­cy, Syzygy went in dia­lo­gue with seve­r­al artists about natu­ral cycles and the body as a pla­ce of trans­for­ma­ti­on, invi­ting them for a phy­si­cal or ephe­me­ral con­tri­bu­ti­on to Body Tide’. Amongst the par­ti­ci­pa­ting artists are: Lu Lin, Kinke Kooi, Doris Boerman, Natasja Mabesoone, Tom Hallet, Joseph Thabang Palframan, Günbike Erdemir, Sibylle Eimermacher, Brieke Drost and Mireille Tap. The Reading My Panties per­for­man­ce by Lu Lin will take pla­ce at 8pm. Before the ope­ning, you can attend the inau­gu­ra­ti­on of the new flag by Chantal van Rijt at 6pm at Stroom, J.P. Minckelersstraat 192.


Body Tide:


Body Tide refers to the rhythmic and cycli­cal natu­re of the natu­ral pro­ces­ses to which we as humans instinc­ti­ve­ly sur­ren­der. Our bre­a­thing, heart­beat, slee­ping and waking all move with the world around us. Recognizing the­se repe­ti­ti­ons makes us rea­li­ze that our body is an orga­nism that moves with its envi­ron­ment. Awareness of our recur­ring tides is rela­ted to our abi­li­ty to feel. The sen­sa­ti­on of gent­le tou­ches makes us awa­re of our phy­si­ca­li­ty in which the cyclic pro­ces­ses take pla­ce. Natural pro­ces­ses in a body, like aging, are often sup­pres­sed or left uns­po­ken. By appro­a­ching natu­ral cycles with open­ness and under­stan­ding, we can redu­ce sha­me and judg­ment and expe­rien­ce a more inclu­si­ve and sup­por­ti­ve environment.


Reading my pan­ties per­for­man­ce — Lu Lin:


In Asia, tal­king or showing pan­ties is regis­tered as tabooed, unchas­te, and rebel­lious. In 2021, a group of anti-coup pro­tes­ters in Myanmar hung women’s clo­t­hes across the streets to stall the advan­ce of the mili­ta­ry, in yet ano­ther cre­a­ti­ve way of pro­test, peo­p­le in the coun­try are using to assert their defi­an­ce against the jun­ta. And for patri­ar­chal rea­sons, tou­ching women’s under­g­ar­ments sig­nals loss of power. Throughout the per­for­man­ce, the per­for­mers will use the act of han­ging as a main way of pre­sen­ting with rea­ding as a nar­ra­ti­ve for­ming a dai­ly sce­na­rio. Hanging as a pro­test aims to trig­ger the thin­king of uncon­scious res­pon­se of shy­ness or awk­ward­ness by pus­hing the boun­da­ries of dis­com­fort. Reading mate­ri­al: Shabby Panties” from Reading My Panties: a col­lec­ti­ve mani­fes­to zine is prin­ted on the panties.

Reading My Panties is a publis­hing prac­ti­ce focu­sed on the sub­ject of clothing, cre­a­ting a spa­ce for show­ca­sing the ways in which our under­wear con­nects us with our bodies and iden­ti­ties. The pro­ject focu­ses on dis­cus­si­ons of femi­ni­ni­ty and how it struc­tu­res our dai­ly lives, and in a play­ful man­ner aims to expe­ri­ment with mul­ti­ple ways of sto­ry-tel­ling by using and rema­king the eve­ry­day object of pan­ties. It aims to form a co-learning envi­ron­ment to rethink what we have lear­ned and how we were impac­ted in an inter­cul­tu­ral context.


Syzygy Collective:


Syzy­gy is the artist col­lec­ti­ve of Mireille Tap and Brieke Drost. We repre­sent two gene­ra­ti­ons joi­ning for­ces to advo­ca­te for int­ui­ti­ve, soft, vul­ne­ra­ble strengths and who embra­ce solidarity.

Casco 04 05 jw web res 122


(NL)

Welkom voor de ope­ning van Body Tide’, een sce­no­gra­fie gecon­cep­tu­a­li­seerd door Syzygy Collective die de basis vormt voor uit­wis­se­ling en een groeps­ten­toon­stel­ling. Gedurende hun resi­den­tie van drie maan­den ging Syzygy in dia­loog met ver­schil­len­de kun­ste­naars over natuur­lij­ke cycli en het lichaam als plaats van trans­for­ma­tie, en nodig­de hen uit voor een fysie­ke of efe­me­re bij­dra­ge aan Body Tide’. Onder de deel­ne­men­de kun­ste­naars zijn: Lu Lin, Kinke Kooi, Doris Boerman, Natasja Mabesoone, Tom Hallet, Joseph Thabang Palframan, Günbike Erdemir, Sibylle Eimermacher, Brieke Drost en Mireille Tap. De Reading My Panties per­for­man­ce van Lu Lin vindt plaats om 20u. Voorafgaand aan de ope­ning kunt u de inhul­di­ging van de nieu­we vlag door Chantal van Rijt bij­wo­nen om 18u aan Stroom, J.P. Minckelersstraat 192.


Body Tide:


Body Tide ver­wijst naar het rit­mi­sche en cycli­sche karak­ter van de natuur­lij­ke pro­ces­sen waar­aan wij ons als mens instinc­tief over­ge­ven. Onze adem­ha­ling, hart­slag, sla­pen en waken bewe­gen alle­maal mee met de wereld om ons heen. Het her­ken­nen van deze her­ha­lin­gen doet ons besef­fen dat ons lichaam een​orga­nis­me is dat mee­be­weegt met zijn omge­ving. Bewustzijn van onze terug­ke­ren­de getij­den is gere­la­teerd aan ons ver­mo­gen om te voe­len. De sen­sa­tie van zach­te aan­ra­kin­gen maakt ons bewust van onze licha­me­lijk­heid waar­in de cycli­sche pro­ces­sen plaats­vin­den. Natuurlijke pro­ces­sen in een lichaam, zoals ver­ou­de­ring, wor­den vaak onder­drukt of onuit­ge­spro­ken gela­ten. Door natuur­lij­ke cycli met open­heid en begrip te bena­de­ren, kun­nen we schaam­te en oor­deel ver­min­de­ren en een meer inclu­sie­ve en onder­steu­nen­de omge­ving ervaren.


Reading my pan­ties per­for­man­ce — Lu Lin:


In Azië staat pra­ten of het tonen van slip­jes gere­gi­streerd als taboe, onkuis en opstan­dig. In 2021 hing een groep anti-coup demon­stran­ten in Myanmar vrou­wen­kle­ding over de stra­ten om de opmars van de mili­tai­ren tegen te hou­den, een ande­re cre­a­tie­ve manier van pro­test waar­mee de men­sen in het land hun ver­zet tegen de jun­ta laten gel­den. En om patri­ar­cha­le rede­nen is het aan­ra­ken van vrou­wen­on­der­goed een teken van machts­ver­lies. Gedurende de hele voor­stel­ling zul­len de per­for­mers de han­de­ling van het ophan­gen gebrui­ken als belang­rijk­ste manier van pre­sen­te­ren met het lezen als een ver­haal dat een dage­lijks sce­na­rio vormt. Ophangen als pro­test heeft tot doel om het den­ken aan onbe­wus­te reac­ties van ver­le­gen­heid of onhan­dig­heid op gang te bren­gen door de gren­zen van het onge­mak te ver­leg­gen. Leesmateriaal: Shabby Panties” van Reading My Panties: een col­lec­tief mani­fest zine is gedrukt op de slips.

Reading My Panties is een publi­ca­tie­prak­tijk gericht op het onder­werp kle­ding en cre­ëert een ruim­te voor het tonen van de manie­ren waar­op onder­goed ons ver­bindt met ons lichaam en onze iden­ti­teit. Het pro­ject richt zich op dis­cus­sies over vrou­we­lijk­heid en hoe die ons dage­lijks leven struc­tu­reert, en wil op een speel­se manier expe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de manie­ren van ver­ha­len ver­tel­len door het alle­daag­se object van de slip te gebrui­ken en opnieuw te maken. Het wil een co-leer­om­ge­ving vor­men om na te den­ken over wat we geleerd heb­ben en hoe we beïn­vloed zijn in een inter­cul­tu­re­le context.


Syzygy Collective:


Syzygy is het kun­ste­naars­col­lec­tief van Mireille Tap en Brieke Drost. Samen ver­te­gen­woor­di­gen ze twee gene­ra­ties die hun krach­ten bun­de­len om te plei­ten voor intu­ï­tie­ve, zach­te, kwets­ba­re krach­ten en die soli­da­ri­teit omarmen.

Cas co 02 06 jw web res 158
Cas co 02 06 jw web res 123
Cas co 02 06 jw web res 122
Cas co 02 06 jw web res 116
Cas co 02 06 jw web res 104
Kopie van casco 22 06 jw web res 28
Cas co 02 06 jw web res 117