02—22.06.2023
Body Tide - Syzygy Collective + performance - Lu Lin

Beeld Promotiekaart Body Tide

(ENG)

Welcome for the ope­ning of Body Tide’, a sce­no­grap­hy con­cep­tu­a­li­zed by Syzygy Collective and ser­ving as a base for exchan­ge and a group exhi­bi­ti­on. Throughout their three months resi­d­en­cy, Syzygy went in dia­lo­gue with seve­r­al artists about natu­ral cycles and the body as a pla­ce of trans­for­ma­ti­on, invi­ting them for a phy­si­cal or ephe­me­ral con­tri­bu­ti­on to Body Tide’. Amongst the par­ti­ci­pa­ting artists are: Lu Lin, Kinke Kooi, Doris Boerman, Natasja Mabesoone, Tom Hallet, Joseph Thabang Palframan, Günbike Erdemir, Sibylle Eimermacher, Brieke Drost and Mireille Tap. The Reading My Panties per­for­man­ce by Lu Lin will take pla­ce at 8pm. Before the ope­ning, you can attend the inau­gu­ra­ti­on of the new flag by Chantal van Rijt at 6pm at Stroom, J.P. Minckelersstraat 192.

Body Tide:


Body Tide refers to the rhythmic and cycli­cal natu­re of the natu­ral pro­ces­ses to which we as humans instinc­ti­ve­ly sur­ren­der. Our bre­a­thing, heart­beat, slee­ping and waking all move with the world around us. Recognizing the­se repe­ti­ti­ons makes us rea­li­ze that our body is an orga­nism that moves with its envi­ron­ment. Awareness of our recur­ring tides is rela­ted to our abi­li­ty to feel. The sen­sa­ti­on of gent­le tou­ches makes us awa­re of our phy­si­ca­li­ty in which the cyclic pro­ces­ses take pla­ce. Natural pro­ces­ses in a body, like aging, are often sup­pres­sed or left uns­po­ken. By appro­a­ching natu­ral cycles with open­ness and under­stan­ding, we can redu­ce sha­me and judg­ment and expe­rien­ce a more inclu­si­ve and sup­por­ti­ve environment.

Reading my pan­ties per­for­man­ce — Lu Lin:


In Asia, tal­king or showing pan­ties is regis­tered as tabooed, unchas­te, and rebel­lious. In 2021, a group of anti-coup pro­tes­ters in Myanmar hung women’s clo­t­hes across the streets to stall the advan­ce of the mili­ta­ry, in yet ano­ther cre­a­ti­ve way of pro­test, peo­p­le in the coun­try are using to assert their defi­an­ce against the jun­ta. And for patri­ar­chal rea­sons, tou­ching women’s under­g­ar­ments sig­nals loss of power. Throughout the per­for­man­ce, the per­for­mers will use the act of han­ging as a main way of pre­sen­ting with rea­ding as a nar­ra­ti­ve for­ming a dai­ly sce­na­rio. Hanging as a pro­test aims to trig­ger the thin­king of uncon­scious res­pon­se of shy­ness or awk­ward­ness by pus­hing the boun­da­ries of dis­com­fort. Reading mate­ri­al: Shabby Panties” from Reading My Panties: a col­lec­ti­ve mani­fes­to zine is prin­ted on the panties.

Reading My Panties is a publis­hing prac­ti­ce focu­sed on the sub­ject of clothing, cre­a­ting a spa­ce for show­ca­sing the ways in which our under­wear con­nects us with our bodies and iden­ti­ties. The pro­ject focu­ses on dis­cus­si­ons of femi­ni­ni­ty and how it struc­tu­res our dai­ly lives, and in a play­ful man­ner aims to expe­ri­ment with mul­ti­ple ways of sto­ry-tel­ling by using and rema­king the eve­ry­day object of pan­ties. It aims to form a co-learning envi­ron­ment to rethink what we have lear­ned and how we were impac­ted in an inter­cul­tu­ral context.

Syzygy Collective:


Syzy­gy is the artist col­lec­ti­ve of Mireille Tap and Brieke Drost. We repre­sent two gene­ra­ti­ons joi­ning for­ces to advo­ca­te for int­ui­ti­ve, soft, vul­ne­ra­ble strengths and who embra­ce solidarity.

Casco 04 05 jw web res 122


(NL)

Welkom voor de ope­ning van Body Tide’, een sce­no­gra­fie gecon­cep­tu­a­li­seerd door Syzygy Collective die de basis vormt voor uit­wis­se­ling en een groeps­ten­toon­stel­ling. Gedurende hun resi­den­tie van drie maan­den ging Syzygy in dia­loog met ver­schil­len­de kun­ste­naars over natuur­lij­ke cycli en het lichaam als plaats van trans­for­ma­tie, en nodig­de hen uit voor een fysie­ke of efe­me­re bij­dra­ge aan Body Tide’. Onder de deel­ne­men­de kun­ste­naars zijn: Lu Lin, Kinke Kooi, Doris Boerman, Natasja Mabesoone, Tom Hallet, Joseph Thabang Palframan, Günbike Erdemir, Sibylle Eimermacher, Brieke Drost en Mireille Tap. De Reading My Panties per­for­man­ce van Lu Lin vindt plaats om 20u. Voorafgaand aan de ope­ning kunt u de inhul­di­ging van de nieu­we vlag door Chantal van Rijt bij­wo­nen om 18u aan Stroom, J.P. Minckelersstraat 192.


Body Tide:


Body Tide ver­wijst naar het rit­mi­sche en cycli­sche karak­ter van de natuur­lij­ke pro­ces­sen waar­aan wij ons als mens instinc­tief over­ge­ven. Onze adem­ha­ling, hart­slag, sla­pen en waken bewe­gen alle­maal mee met de wereld om ons heen. Het her­ken­nen van deze her­ha­lin­gen doet ons besef­fen dat ons lichaam een​orga­nis­me is dat mee­be­weegt met zijn omge­ving. Bewustzijn van onze terug­ke­ren­de getij­den is gere­la­teerd aan ons ver­mo­gen om te voe­len. De sen­sa­tie van zach­te aan­ra­kin­gen maakt ons bewust van onze licha­me­lijk­heid waar­in de cycli­sche pro­ces­sen plaats­vin­den. Natuurlijke pro­ces­sen in een lichaam, zoals ver­ou­de­ring, wor­den vaak onder­drukt of onuit­ge­spro­ken gela­ten. Door natuur­lij­ke cycli met open­heid en begrip te bena­de­ren, kun­nen we schaam­te en oor­deel ver­min­de­ren en een meer inclu­sie­ve en onder­steu­nen­de omge­ving ervaren.

Reading my pan­ties per­for­man­ce — Lu Lin:


In Azië staat pra­ten of het tonen van slip­jes gere­gi­streerd als taboe, onkuis en opstan­dig. In 2021 hing een groep anti-coup demon­stran­ten in Myanmar vrou­wen­kle­ding over de stra­ten om de opmars van de mili­tai­ren tegen te hou­den, een ande­re cre­a­tie­ve manier van pro­test waar­mee de men­sen in het land hun ver­zet tegen de jun­ta laten gel­den. En om patri­ar­cha­le rede­nen is het aan­ra­ken van vrou­wen­on­der­goed een teken van machts­ver­lies. Gedurende de hele voor­stel­ling zul­len de per­for­mers de han­de­ling van het ophan­gen gebrui­ken als belang­rijk­ste manier van pre­sen­te­ren met het lezen als een ver­haal dat een dage­lijks sce­na­rio vormt. Ophangen als pro­test heeft tot doel om het den­ken aan onbe­wus­te reac­ties van ver­le­gen­heid of onhan­dig­heid op gang te bren­gen door de gren­zen van het onge­mak te ver­leg­gen. Leesmateriaal: Shabby Panties” van Reading My Panties: een col­lec­tief mani­fest zine is gedrukt op de slips.

Reading My Panties is een publi­ca­tie­prak­tijk gericht op het onder­werp kle­ding en cre­ëert een ruim­te voor het tonen van de manie­ren waar­op onder­goed ons ver­bindt met ons lichaam en onze iden­ti­teit. Het pro­ject richt zich op dis­cus­sies over vrou­we­lijk­heid en hoe die ons dage­lijks leven struc­tu­reert, en wil op een speel­se manier expe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de manie­ren van ver­ha­len ver­tel­len door het alle­daag­se object van de slip te gebrui­ken en opnieuw te maken. Het wil een co-leer­om­ge­ving vor­men om na te den­ken over wat we geleerd heb­ben en hoe we beïn­vloed zijn in een inter­cul­tu­re­le context.

Syzygy Collective:


Syzygy is het kun­ste­naars­col­lec­tief van Mireille Tap en Brieke Drost. Samen ver­te­gen­woor­di­gen ze twee gene­ra­ties die hun krach­ten bun­de­len om te plei­ten voor intu­ï­tie­ve, zach­te, kwets­ba­re krach­ten en die soli­da­ri­teit omarmen.

SAZE20221004 Garagecafe2 10064 copy min
IMG 9956 2