Lancering: UFO Visitors Programme #1

Ufo visitorsprogramme fall2021 V1 1

Cas-co is trots om deel uit te maken van het eer­ste UFO Visitors Programme. Het bezoe­kers­pro­gram­ma wordt geor­ga­ni­seerd door Kunstenpunt en UFO, een plat­form van kun­ste­naar­sate­liers in Vlaanderen en Brussel. Het doel is om inter­na­ti­o­na­le pro­fes­si­o­nals ken­nis te laten maken met onder­steu­nings- en ont­wik­ke­lings­vor­men voor (jon­ge) kun­ste­naars in Vlaanderen. Het bezoe­kers­pro­gram­ma wil meer­de­re spe­lers in dit veld met elkaar in con­tact bren­gen, ken­nis en erva­ring uit­wis­se­len, en een inter­na­ti­o­naal net­werk van refe­ren­ties en moge­lijk­he­den voe­den. Tijdens elk bezoe­kers­pro­gram­ma leg­gen we de focus op twee ver­schil­len­de leden van het UFO-plat­form: deze eer­ste edi­tie is dit Cas-co in Leuven en Level Five in Brussel. Samen met Kunstenpunt stel­len deze twee orga­ni­sa­ties een dyna­misch pro­gram­ma voor vol bezoe­ken (kun­ste­naar­sate­liers, ten­toon­stel­lin­gen en orga­ni­sa­ties), uit­wis­se­lin­gen en netwerkmomenten.


Bezoekers

Voor dit pro­gram­ma nodig­den Kunstenpunt, Cas-co en Level Five een groep bui­ten­land­se bezoe­kers uit:

Mikkel Elming, cura­tor Kunsthal Aarhus, Aarhus, Denemarken
Marie de Gaulejac, cura­tor en hoofd resi­den­tie pro­gram­ma Triangle, Marseille, Frankrijk
Šimon Kadlčák, coör­di­na­tor resi­den­tie pro­gram­ma Brno House of Arts, Brno, Tsjechië
Johanna Markert, cura­tor ano­rak, Berlin, Duitsland
Remco Osório Lobato, coör­di­na­tor ate­lier­be­leid Stroom Den Haag, Nederland
Vasiliki Sifostratoudaki, kun­ste­naar, oprich­ter en cura­tor Yellow Brick, Athene, Griekenland
Elfi Turpin, direc­teur Crac Alsace, Altkirch, Frankrijk


Programma

Donderdag 9 decem­ber — Leuven

  • Programma i.k.v. KNAL! Fringe op diver­se loca­ties in Leuven (maak­leer­plek, Batiment A, Expo Leuven)
  • Open Studio’s voor pro­fes­si­o­nals & pre­view ten­toon­stel­ling Tim Evers in Cas-co
  • Rondleiding ten­toon­stel­ling Alexis Gautier & net­werk­di­ner gehost door M Leuven

Vrijdag 10 decem­ber — Leuven & Brussel

Zaterdag 11 decem­ber — Brussel

Zondag 12 decem­ber — Brussel

  • Vrije dag & vertrek