Maarten De Naeyer

Maarten de naeyer web res 18

Hilde Van Canneyt (HVC) Beste Maarten, je bent gra­fisch vorm­ge­ver, maar toch ver­lang­de je méér van het leven…

Maarten De Naeyer (MDN) Sinds enke­le maan­den ben ik vol­le­dig zelf­stan­dig, en pro­beer ik van de gra­fi­sche vorm­ge­ving en kunst te leven. Dit jaar kan ik mijn bezig­he­den ver­der uit­wer­ken hier in Studio Annext, het bege­lei­dingstra­ject rond­om de vijf stu­dio’s in de Abdij van Keizersberg, ont­wik­keld door Annext vzw in samen­wer­king met Cas-co in Leuven. Ik kijk ernaar uit! 

HVC Wordt dat gra­fi­sche vorm­ge­ving en kunst afwis­se­len in tijdsblokken? 

MDN Ik pro­beer dat plan­ma­tig te com­bi­ne­ren. De dagen dat ik spe­ci­fiek ate­lier­werk wil doen, zal ik in mijn agen­da blok­ke­ren, en dan wil ik niet met mijn gra­fisch werk bezig zijn. 

HVC Is het het manu­e­le dat toch meer eigen aan de kunst is, dat je rich­ting die kunst heeft geduwd? Grafische vorm­ge­ving speelt zich toch voor­al ach­ter het scherm af, ver­moed ik. 

MDN Exact.

HVC Het stond waar­schijn­lijk niet in je levens­plan­ning dat je kun­ste­naar ging worden’. 

MDN Ik heb altijd een affi­ni­teit met kunst gehad, maar nooit gedacht dat ik op een pro­fes­si­o­ne­le manier met kunst zou bezig zijn. 

HVC Heb je je op een dag, tij­dens een opdracht beperkt gevoeld en besef­te je dat er meer van wat anders in zat? 

MDN Naast mijn regu­lie­re hoofd­job, heb ik in bij­be­roep altijd een gra­fi­sche stu­dio gehad. Dat begon met een kle­ding­merk waar­op ik gra­fi­sche prints maak­te, naar meer en meer kunst­prints op zich. Ik maak­te intus­sen meer en meer abstrac­te col­la­ges in pho­to­shop, waar ik ook mee expo­seer­de. Toch dacht ik: het zijn maar’’ prints, hoe kan ik die omzet­ten naar iets tac­tie­ler? Ik weet niet meer hoe het kwam, maar ik begon gewoon­weg te expe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de materialen.

(lees ver­der onder de foto)

Maarten de naeyer web res 13

HVC Hoe moet ik me dat voor­stel­len? Dat je rich­ting teken­win­kel trok en je win­kel­mand­je met aller­lei leuks vul­de om mee te werken? 

MDN Ik was altijd al gefas­ci­neerd door print: zeef­druk, etsen en aller­lei. Maar zelf had ik dat nog nooit gedaan. Ik heb nu een zeef­druk besteld, maar ik heb er nog nooit mee gewerkt. Ik liet dat altijd doen. (lacht) Door die fas­ci­na­tie, zocht ik naar een manier om dat zelf begin­nen te doen. Met ris­o­print werk­te ik wel al, ik hou er enorm van. 

Zo was ik eens in een tapijtwin­kel, waar ik tof­fe vinyl vloer zag lig­gen, ik nam een rol mee en begon daar­mee thuis te expe­ri­men­te­ren. Daaruit kwa­men zo’n tof­fe tex­tu­ren, dat ik daar­mee ver­der werk­te. Soms kwa­men daar heel een­vou­di­ge wer­ken uit, een gedruk­te bol op papier bij­voor­beeld. Ondertussen heb ik al wer­ken van twee meter. Ik gebruik altijd dezelf­de tech­niek. Al heb ik ook al met col­la­ge-ach­ti­ge din­gen geëxperimenteerd.

Soms gebruik ik één gro­te vorm die ik met inkt druk. Het was een bewus­te keu­ze om niet met een druk­pers te wer­ken. Zo kon ik meer tex­tuur in mijn werk krij­gen. Omdat ik geen pers heb, kon ik dat niet in één keer egaal maken. Zo begon ik te druk­ken met pot­ten, met mijn han­den en voe­ten, etc. Zo krijg je al die tex­tu­ren met kras­sen en onre­gel­ma­tig­he­den, wat het werk inte­res­sant maakt.

HVC Die wer­ken zijn old school gedrukt, onder wel­ke noe­mer is dat? Gedrukte col­la­ges’? Op zich ben je niet op zoek naar een onder­werp, wel naar een sfeer, ver­moed ik. 

MDN Dat is een vol­gen­de stap. Nu ben ik voor­al com­po­si­ties en tex­tu­ren aan het onder­zoe­ken, er hangt zeker geen maat­schap­pe­lijk the­ma aan vast, dat wil ik ook niet. Ik wil ver­mij­den om puur deco­ra­tie­ve kunst te maken. Het mag geen gim­mick worden.

(lees ver­der onder de foto)

Maarten de naeyer web res 8

HVC Dat is inder­daad een (gevaar­lij­ke) lijn die je in het oog moet houden. 

MDN Er is zeker expe­ri­ment en een rode draad in mijn werk. 

HVC Die rode draad… dat vin­den veel kun­ste­naars belang­rijk, al vind ik dat je je daar als jon­ge kun­ste­naar (nog) niet moet aan houden. 

MDN Ik vind dat het als kun­ste­naar toch dui­de­lijk moet zijn van: dit is van hém. 

HVC Misschien moet je dat eens los­la­ten, wie weet wat een bevrij­ding het brengt! (lacht)

MDN In mijn ogen mag je je toch niet plots 180° draaien. 

HVC Als kun­ste­naar ben je toch 100% vrij? (knip­oogt)
Door wel­ke vorm­ge­vers of kun­ste­naar laat je je graag inspireren?

MDN Jesse Willems, eigen­lijk een foto­graaf van oplei­ding, maakt waan­zin­ni­ge col­la­ges. Hij zit bij Schönfeld gallery. 

HVC Wat haal je er zelf uit? Wat wil je dat de toe­schou­wer uit jouw werk haalt? 

MDN Ik ben nu voor­al bezig met het con­cept con­struc­tie-destruc­tie. Ik hou ervan om mooie afge­werk­te vor­men, door mijn manier van wer­ken kapot te maken. 

Omdat ik een gra­fi­sche ach­ter­grond heb, ben ik voor­al bezig met com­po­si­tie, waar vor­men op elkaar inspe­len. Omdat ik enkel speel met zwart en een twee­de kleur, geeft dat een bepaal­de span­ning in de wit­ruim­te. Hoe blij­ven bepaal­de vor­men staan? Want op zich kun­nen die ook elk moment uit elkaar val­len. Ik con­stru­eer iets, maar hoe komt het dat een beeld de ene keer blijft staan’, en de ande­re keer niet? Die balans vind ik inte­res­sant. Want soms wringt een beeld ook. 

(lees ver­der onder de foto)

Maarten de naeyer web res 4

HVC Net dat wrin­gen maakt het inte­res­sant, een te per­fect beeld kan al snel saai en vlak wor­den. Het moet voor­al voor jou inte­res­sant blij­ven — het is jouw tijd (knip­oogt opnieuw) — maar ook voor de kij­ker natuur­lijk. Misschien mag je in de toe­komst wel wat meer kleur gebruiken… 

MDN Geef maar kri­tiek Hilde, dat vind ik fijn! 

HVC Zo den­ken niet alle kun­ste­naars erover!
Ben je bang dat je vast zal lopen als er een teveel aan kleu­ren en vor­men zou­den zijn? 

MDN Ik denk niet dat ik snel vast zal lopen, er zijn nog zoveel idee­ën in mijn hoofd om uit te wer­ken, maar ik pro­beer dat maar stel­sel­ma­tig naar bui­ten te brengen. 

HVC Je zou kun­nen zeg­gen dat je werkt als een schilder… 

MDN Ja, ik zou even­goed mijn com­po­si­tie op voor­hand kun­nen uit­wer­ken, maar dat doe ik bewust niet. Toeval moet ook een rol spelen. 

HVC Toeval en mis­luk­king: van­af je geen frus­tre­ren­de werk­da­gen meer hebt, ben je een kunst­je’ aan het maken, geloof ik.
Ik denk dat het bij jou belang­rijk is dat je de mate­rie leven­dig’ houdt. Stoppen voor je het gevoel hebt dat het écht af’ is. 

MDN Ik heb al gemerkt dat ik er ach­ter­af ook niet meer teveel mag aan bij­wer­ken en prutsen. 

HVC Het gaat bij jou ook om de moment­op­na­me’.

MDN Inderdaad. Het is goed of niet goed, niet iets ertussen. 

HVC Kan je nog even die­per ingaan op die tex­tu­ren? Ze lij­ken veel­al op stenen. 

MDN In mijn gra­fisch werk werk ik veel met ste­nen. Ik weet niet waar­om, maar ik heb er een fas­ci­na­tie voor. Idem voor rot­sen. Dat vind je dan ook veel terug in mijn werk. 

HVC Je komt er wel, daar ben ik rots­vast van over­tuigd! (knip­oogt)Leuven, herfst 21 -
INTERVIEW VAN HILDE VAN CANNEYT MET MAARTEN DE NAEYER1992)


alle foto’s in dit inter­view wer­den gemaakt door Jente Waerzeggers


Studio Annext is een ini­ti­a­tief van Annext vzw in samen­wer­king met Labora en Cas-co. Het pro­ject wordt onder­steund door MIJNLEUVEN