Vlag / Flag #6: Arena - Koba De Meutter

ENG


Koba De Meutter is tem­po­ra­ri­ly living in a soci­al hou­sing by Renaat Braem at the Arenasite in Deurne. These buil­dings will be dem­o­lis­hed in the near futu­re. Braem also desig­ned the Sint-Maartensdal hou­sing com­plex in Leuven. This neigh­bour­hood con­ti­nues to exist side by side with the trans­for­ming Vaartkom district.

Koba’s work con­sists of acti­ons in public spa­ces, pho­to­grap­hic docu­men­ta­ti­on, sculp­tu­res and dra­wings. After being exhi­bi­ted, sculp­tu­res end up in her living spa­ce and repla­ce furniture.

A drawn Renaat Braem roams among the fur­ni­tu­re and looks out the win­dow. Almost all the resi­dents have left. A sin­gle flo­wer pot remains, cur­tains are tied up. Through the second-floor win­dow, Renaat and Koba see a gras­sy area with numerous tall trees, a san­dy plain, a win­ding road and buil­dings like a fan around it. A jog­ger runs dia­go­nal­ly across the plain and stops in the midd­le. A woman in a red coat is wal­king a black dog. A slow sea­gull flies by. From the wide ter­ra­ces you can watch the­se dai­ly per­for­man­ces in the Arena. Conversely, Koba depicts and docu­ments what hap­pens in the buil­dings, allo­wing spec­ta­tors to look insi­de. In this way, the final peri­od of this spe­ci­al pie­ce of heri­ta­ge is portrayed.

NL


Koba De Meutter woont tij­de­lijk in een van de soci­a­le wonin­gen van Renaat Braem in de Arenasite in Deurne. Deze gebou­wen zul­len in de nabije toe­komst wor­den afge­bro­ken. Braem ont­wierp ook de Sint-Maartensdal woon­buurt in Leuven. Deze wijk blijft bestaan, naast een ver­an­de­ren­de Vaartkom.

Het werk van Koba bestaat uit acties in de publie­ke ruim­te, foto­gra­fi­sche docu­men­ta­tie, sculp­tu­ren en teke­nin­gen. Sculpturen belan­den na afloop van ten­toon­stel­lin­gen in haar leef­ruim­te en ver­van­gen meubilair.

Een gete­ken­de Renaat Braem dwaalt rond tus­sen de meu­bels en kijkt door het raam naar bui­ten. Bijna alle bewo­ners zijn ver­trok­ken. Een enke­le bloem­pot bleef staan, gor­dij­nen zijn opge­knoopt. Door het raam op de twee­de ver­die­ping zien Renaat en Koba een gras­vlak­te met tal­rij­ke hoge bomen, een zand­vlak­te, een kron­ke­len­de weg en gebou­wen als een waai­er rond­om. Een jog­ger rent dia­go­naal de vlak­te over en stopt in het mid­den. Een vrouw met rode jas laat een zwar­te hond uit. Een meeuw vliegt traag voor­bij. Vanop de bre­de ter­ras­sen kan je naar deze dage­lijk­se opvoe­rin­gen in de Arena kij­ken. Omgekeerd ver­beeldt en docu­men­teert Koba wat in de gebou­wen gebeurt zodat toe­schou­wers naar bin­nen kun­nen kij­ken. Zo wordt de laat­ste peri­o­de in beeld gebracht van een bij­zon­der stuk erfgoed.

Casco 6 6 24 web res 153 1
Casco 6 6 24 web res 133
Casco 6 6 24 web res 137
Casco 6 6 24 web res 142 1
Casco 6 6 24 web res 143
Casco 6 6 24 web res 145
Casco 6 6 24 web res 132 1
Casco 6 6 24 web res 128