Raam / Window #3: figure lying on rocks - Lieselotte Vloeberghs

NL


In de teke­nin­gen van beel­dend kun­ste­naar Lieselotte Vloeberghs (°1994) zien we figu­ren die de rela­tie her­den­ken tus­sen mens en niet-mens. Met haar werk tracht ze de grens tus­sen de twee op te hef­fen. Deze figuur — die op ste­nen ligt en bloe­men vast­houdt — lijkt een poging te onder­ne­men om grond te zijn. 

De pos­ter is een scan van een cya­no­ty­pe op papier. Het ori­gi­neel is 3658 cm.


Bio

Lieselotte Vloeberghs (°1994, Lier) woont en werkt in Holsbeek en Leuven. In 2017 behaal­de ze een mas­ter in de Beeldende Kunsten aan LUCA Gent. Daarna ont­ving haar werk de prijs van de vrien­den van het S.M.A.K., resi­deer­de ze in Brussel, Mechelen en Litouwen en werd haar werk ten­toon­ge­steld in bin­­nen- en buitenland.


ENG


In the dra­wings of visu­al artist Lieselotte Vloeberghs (°1994) we see figu­res that com­me­mo­ra­te the rela­ti­ons­hip bet­ween humans and non-humans. With her work she tries to eli­mi­na­te the bounda­ry bet­ween the two. This figu­re — lying on sto­nes and hol­ding flo­wers — see­ms to be attemp­ting to be ground.

The pos­ter is a scan of a cya­no­ty­pe on paper. The ori­gi­nal is 3658 cm.

Bio

Lieselotte Vloeberghs (°1994, Lier) lives and works in Holsbeek and Leuven. In 2017, she gra­du­a­ted from LUCA Ghent with a mas­ter of fine arts. Since then, her work recei­ved the Friends of S.M.A.K. award and has been exhi­bi­ted both locally and abroad. Vloeberghs has been artist in resi­dent in Komplot Brussels, Radar Mechelen and Galerija 101 Kaunas Lithuania.

Casco 5 5 24 web res 141
Casco 5 5 24 web res 144