Boek / Book: Sarah De Vos

De Leuvense kun­ste­na­res Sarah De Vos pre­sen­teert voor het eerst een mono­gra­fie met een vol­le­dig over­zicht van haar rij­ke oeu­vre, dat al meer dan 18 jaar omspant. Voor de kun­ste­naar vorm­de het uit­bren­gen van het boek een bij­zon­de­re uit­da­ging. Een mono­gra­fie uit­bren­gen is een inte­res­san­te oefe­ning”, ver­telt Sarah De Vos, het biedt een nieu­we en fris­se kijk op waar je al die jaren mee bezig bent geweest. Maar je ont­dekt ook­nieu­we, onver­moe­de ver­ban­den door­heen je werk.”


Topklasse

Haar werk bekoort ver­za­me­laars en cura­to­ren omwil­le van de ver­schil­len­de bete­ke­nis­la­gen dat het vaak inhoudt. Ze cre­ëert beel­den die een ver­lei­de­lij­ke schoon­heid bezit­ten en tege­lijk kri­ti­sche reflec­ties over onze omgang met beel­den oproe­pen”, schrijft cura­tor Frank Maes in zijn bege­lei­den­de tekst in het boek. Curator Els Wuyts ver­fijnt: Elk werk lijkt wel een essen­tie na te jagen, een onver­mij­de­lij­ke reflec­tie over de waar­ne­ming, over een ongrijp­baar beeld, een efe­me­re gedach­te of een inten­tie tot communicatie.”

Persoonlijk vind ik het werk van Sarah De Vos van top­klas­se”, ver­telt Frederic De Meyer, stich­ter van het Belgische kunst­nieuws-plat­form TheArtCouch. Ze bestu­deert nauw­ge­zet de prak­tijk van ande­re kun­ste­naars, zowel heden­daag­se als oude mees­ters, om ze zich zowel op tech­nisch vlak als the­ma­tisch toe te eige­nen, zon­der ze ooit te kopi­ë­ren. Ze blijft zich op die manier steeds uit­da­gen, en wordt in steeds groei­en­de mate mees­ter van haar kunst­prak­tijk.” De Meyer bereidt op dit ogen­blik een bij­ko­mend boek voor over het werk van Sarah De Vos, uit­gaan­de van het werk Tutorial, dat ze tus­sen janu­a­ri en juni 2021 maakte.


Boeklancering in M Leuven

De mono­gra­fie wordt offi­ci­eel gelan­ceerd op 5 augus­tus 2021 in M Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28 3000 Leuven. Els Wuyts zal op don­der­dag 5 augus­tus 2021 om 19u in gesprek gaan met Sarah De Vos over haar boek. Aansluitend zal Sarah een sig­neer­ses­sie hou­den op het ter­ras van het museum.

IMG 8617
Spread 1
Spread 3
Spread 7
Spread 2