Calixte Poncelet


Studio Vaartstraat
Periode: 01.01.2016—31.12.2017

Calixte Poncelet (°1989, Tongeren) woont en werkt in Brussel en stu­deer­de foto­gra­fie aan LUCA School of Arts in Brussel. Calixte Poncelets oeu­vre is voor een sig­ni­fi­cant deel gegroeid uit de the­o­rie­ën van filo­soof Vilém Flusser (19201991), waar­mee hij voor het eerst in con­tact kwam tij­dens de the­o­rie­les­sen aan LUCA School of Arts in Brussel.


Kopie van PONCELET 4 Kopie van PONCELET 2 Kopie van PONCELET 3 Kopie van calixte poncelet repro 7 Kopie van calixteponcelet Kopie van CALIXTE PONCELET

Calixte Poncelet

Calixte Poncelet poogt foto­gra­fie los te weken van zijn posi­tie als silent ser­vant’, het medi­um staat in con­stan­te fric­tie met de artiest, nooit is de tech­niek pas­sief. Zodoende schept hij een span­nings­veld tus­sen con­tro­le en een ver­lies aan con­tro­le, een gege­ven dat zich uit in spon­ta­ne expe­ri­men­ten en bij­na mathe­ma­ti­sche visu­a­li­sa­ties. Fotografie pen­delt voor Poncelet tus­sen magie en weten­schap en ziet dit ver­we­zen­lijkt in het foto­gra­fisch pro­ce­dé; een ele­ment dat in elk werk aan­we­zig is. Het medi­um als con­stan­te weer­stand dwingt in zijn oeu­vre zowel een inter­ne als exter­ne bena­de­ring af, resul­te­rend in ondoor­gron­de­lij­ke abstrac­ties en con­cre­te visualisaties.