Marjolein Guldentops


Off the Grid
Periode: 01.02—30.03.2018
Marjolein Guldentops (°1994, Brussel) stu­deer­de af in 2017 aan LUCA School of Arts in Brussel, Vrije Kunsten.

Website
Partnership(s): M Leuven
Collages5 The beginning and possible end of a sunny day Circular movements 2

Marjolein Guldentops

Tijdens haar deel­na­me aan de Open M ten­toon­stel­ling There’s Always More to See (2017), gecu­reerd door Flor Bex, ont­ving Guldentops de Cas-co Open M Award. Van 1 febru­a­ri tot 21 maart werkt de jon­ge video­kun­ste­na­res aan een nieuw artis­tiek pro­ject bin­nen het N+1 Project Space pro­gram­ma van Cas-co. Van 22 tot 30 maart pre­sen­teert ze het resul­taat van een nieu­we video­pro­duc­tie aan het publiek.

Door in haar prak­tijk te ver­trek­ken van­uit video, wil Marjolein Guldentops de gren­zen van het medi­um aftas­ten. Al wan­de­lend door­heen de stad, obser­veert en regi­streert Guldentops haar omge­ving met came­ra, pen en papier, als start­punt voor een asso­ci­a­tief pro­ces van­uit het kij­ken rich­ting het denken.

Guldentops ver­kent de gelaagd­heid van het bewe­gend beeld door het in rela­tie te plaat­sen tot tekst, en dit zowel voor de geluids- als de vor­me­lij­ke eigen­schap­pen van tek­sten en woor­den. Een beeld roept een woord op of omge­keerd. Zo wil ze zich­zelf en de kij­ker uit­da­gen om te reflec­te­ren over de vraag is de tekst een ver­ta­ling van het beeld of omge­keerd’? De video The begin­ning and pos­si­ble end of a sun­ny day, waar­bij ze in bewe­gen­de en gekleur­de video­beel­den de kleu­ren blauw en rood bespreekt in hun ver­schil­len­de ver­schij­nings­vor­men, hun poë­ti­sche gela­den­heid en gelaag­de bete­ke­nis­sen, is hier een goed voor­beeld van. 

Haar fas­ci­na­tie voor moder­nis­ti­sche archi­tec­tuur, en de hier­aan ver­bon­den ide­o­lo­gie­ën, illu­streert ze in de video Cité Moderne waar ze één van Brussels meest beken­de tuin­ste­den in beeld bracht. Een por­tret van een plek die er ver­la­ten en ver­val­len bij­staat, of op wel­ke manier stil­te zicht­baar wordt door en in beweging.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.