Raam / window #1: Amber Roucourt

(English below)

Naar aan­lei­ding van Open Monumentendag (10 sep­tem­ber 2023) gaf maak­leer­plek-resi­dent Amber Roucourt met een monu­men­ta­le print nieuw leven aan een blin­de nis op de koer van maak­leer­plek. Het raam­werk van kleur­rij­ke, geo­me­tri­sche motie­ven refe­reert aan per­so­na­ges zoals een har­le­kijn en een tol. De print gaat in dia­loog met een reeks kera­mi­sche vlag­gen­stok­ken, die han­gen boven de cen­tra­le entree, recht tegen­over de nis. Amber ves­tigt zo de aan­dacht op de vor­me­lij­ke kwa­li­tei­ten van de door­gaans neu­tra­le en sta­ti­ge dra­ger’.

In haar artis­tie­ke prak­tijk ver­taalt Amber Roucourt tac­tie­le her­in­ne­rin­gen in kera­mi­sche
sculp­tu­ren en instal­la­ties. Haar werk heeft een onder­lig­gen­de auto­bi­o­gra­fi­sche insteek, maar
maakt ook zicht­ba­re ver­bin­din­gen met meer uni­ver­se­le momen­ten uit de kin­der­tijd. Vrolijke
kleu­ren, objec­ten en patro­nen komen samen en cre­ë­ren een wereld van speels­heid en
gren­ze­lo­ze com­bi­na­ties. Het werk quil­ted’, dat te zien is op de site van Maakleerplek, is
geba­seerd op ont­wer­pen voor quilts en patch­works uit het boek Kinderquilts’ van Marieke
Dijkers. In haar eigen ont­wer­pen vin­den figu­ren uit eer­de­re wer­ken hun weg terug en spe­len
ze de hoofd­rol bin­nen speel­se patro­nen. Later krij­gen deze teke­nin­gen volu­me in klei en
trans­for­me­ren ze in kera­mi­sche reliëfs.

Roucourt (1998) woont in Brussel en werkt in Leuven. Ze stu­deer­de schil­der­kunst en kera­miek aan PXL MAD, School Of Arts te Hasselt. Haar sculp­tu­ra­le objec­ten bestaan hoofd­za­ke­lijk uit kera­miek in com­bi­na­tie met ande­re mate­ri­a­len. Ze onder­zoekt door­gaans de karak­ter­ei­gen­schap­pen die een vorm nodig heeft om een bewe­ging te kun­nen gene­re­ren. Haar werk bestaat uit gro­te en klei­ne beweeg­ba­re kera­mi­sche objec­ten. Ze wer­ken niet auto­ma­tisch maar dank­zij hun vorm kun­nen ze geac­ti­veerd wor­den door een draai, duw, slin­ger… Geïnspireerd door haar per­soon­lij­ke col­lec­tie van gevon­den voor­wer­pen tast ze de grens van de fra­gi­li­teit van het medi­um op een per­for­ma­tie­ve en spe­len­de manier af.

Casco 06 09 jw web res 1 1

On the occa­si­on of Open Monument Day (10 September 2023), Maakleerplek resi­dent Amber Roucourt gave new life to a blind niche in the cour­ty­ard of Maakleerplek with a monu­men­tal print. The fra­me­work of color­ful, geo­me­tric motifs refers to charac­ters such as a har­le­quin and a spin­ning top.The print enters into dia­lo­gue with a series of cera­mic flag­po­les, which hang abo­ve the cen­tral entran­ce, direct­ly oppo­si­te the niche. Amber thus draws atten­ti­on to the for­mal qua­li­ties of the usu­al­ly neu­tral and sta­te­ly wea­rer’.

In her artis­tic prac­ti­ce, Amber Roucourt trans­la­tes tac­ti­le memo­ries into cera­mic sculp­tu­res and instal­la­ti­ons. Her work has an under­ly­ing auto­bi­o­grap­hi­cal streak, but also makes visi­ble con­nec­ti­ons to more uni­ver­sal moments of child­hood. Cheerful colours, objects and pat­terns come together to cre­a­te a world of play­ful­ness and bound­less com­bi­na­ti­ons. The work quil­ted’, which can be seen on the maak­leer­plek site, is based on designs for quilts and patch­works from the book Kinderquilts’ by Marieke Dijkers. In her own designs, figu­res from ear­lier works find their way back and play the lea­ding role within play­ful pat­terns. Later, the­se dra­wings gain volu­me in clay and trans­form into cera­mic reliefs.

Roucourt (1998) lives in Brussels and works in Leuven. She stu­died pain­ting and cera­mics at PXL MAD, School Of Arts in Hasselt. Her sculp­tu­ral objects main­ly con­sist of cera­mics in com­bi­na­ti­on with other mate­ri­als. She gener­al­ly inves­ti­ga­tes the charac­ter pro­per­ties that a form needs to gene­ra­te a move­ment. Her work con­sists of lar­ge and small mova­ble cera­mic objects. They do not work auto­ma­ti­cally, but thanks to their sha­pe they can be acti­va­ted by a turn, push, crank… Inspired by her per­so­nal col­lec­ti­on of found objects, she explo­res the boun­da­ries of the fra­gi­li­ty of the medi­um in a per­for­ma­ti­ve and play­ful way.


Opening fringe amber web res 2
Casco 06 09 jw web res 2