Maarten Vanermen


Studio Vaartstraat
Periode: 01.01.2016—…
Maarten Vanermen (°1986) woont in Schaarbeek en werkt in Leuven. Hij behaal­de zijn mas­ter beel­den­de kun­sten aan LUCA Brussel en volg­de daar­na het post­gra­du­aat pro­gram­ma Transmedia in Brussel.

Website
MAARTEN VANERMEN 2 Maarten Vanermen Kopie van Maarten Vanermen Loop 1 min Kopie van Maarten Vanermen Colortracking 2 min Kopie van casco 1 Schouwburg 3

Maarten Vanermen

Een uit­ge­spro­ken fas­ci­na­tie voor de raak­vlak­ken tus­sen licht, ruimte/​tijd en de per­cep­tie ervan vormt de drijf­veer ach­ter het beel­dend werk van Maarten Vanermen. In een poging deze pro­ces­sen te begrij­pen en te beschrij­ven maakt Vanermen gebruik van een com­bi­na­tie van ana­lo­ge en digi­ta­le media, als een haast visu­e­le dis­sec­tie van de hem omrin­gen­de thema’s en onder­wer­pen. Hij maakt hier­bij gebruik met oude TL-lam­pen, bea­mers en hoog­tech­no­lo­gisch en afge­dankt audio­vi­su­eel materiaal.

Maarten is ook grond­leg­ger van het twee­kop­pig col­lec­tief Club Efemeer.