Activiteiten

Werktank

Werktank is een pro­duc­tie­plat­form voor media­kunst. Hun mis­sie is het rea­li­se­ren en ver­sprei­den van oeu­vres en wer­ken die de rela­ties tus­sen tech­no­lo­gie en per­cep­tie onderzoeken.

Werktank fun­geert als werk­in­stru­ment voor de kun­ste­naar en stelt zijn artis­tie­ke, tech­ni­sche en pro­duc­ti­o­ne­le exper­ti­se ter beschik­king van jon­ge en opko­men­de kun­ste­naars. De orga­ni­sa­tie bege­leidt de kun­ste­naar door alle fasen van het cre­a­tie­pro­ces van media­kunst, van het onder­zoeks­pro­ces tot de uit­ein­de­lij­ke rea­li­sa­tie en actie­ve dis­tri­bu­tie van het werk, en biedt resi­den­ties, finan­ci­ë­le en pro­duc­ti­o­ne­le ondersteuning.

Werktank ope­reert op het kruis­punt van media­kunst, beel­den­de kunst en per­for­man­ce art. De mees­te wer­ken die in de media­fa­briek wor­den gepro­du­ceerd, zijn com­men­ta­ren of reflec­ties op de heden­daag­se beeld­cul­tuur. Ze vor­men een brug tus­sen ver­le­den en heden door bewust nieu­we en oude media te men­gen. Vaak com­bi­ne­ren ze de nieuw­ste digi­ta­le tech­no­lo­gie­ën met oude ambach­te­lij­ke tech­nie­ken, waar­bij de focus altijd op de inhoud en de ver­beel­dings­kracht van het kunst­werk ligt.