MDC CASCO 02 086 LR
Over

Studio Annext* is het bege­lei­dingstra­ject rond­om de vijf stu­dio’s in de Abdij van Keizersberg, ont­wik­keld door Annext vzw in samen­wer­king met Cas-co. Ze zijn bestemd voor kun­ste­naars uit aller­han­de dis­ci­pli­nes, aan de start van hun car­ri­è­re. De Abdij van Keizersberg pro­fi­leert zich­zelf als een stad in een stad: naast kun­ste­naars wonen en wer­ken er Benedictijnen, stu­den­ten, start-ups, jon­ge pro­fes­si­o­nals en bedrij­ven uit aller­han­de sec­to­ren. Studio Annext schrijft zich in in de filo­so­fie rond­om deze plek, van­uit de over­tui­ging dat star­ten­de kun­ste­naars veel kun­nen leren van ander­soor­ti­ge car­ri­è­res met betrek­king tot de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van hun prak­tijk. Studio Annext koes­tert de ambi­tie om de kloof tus­sen de kunstho­ge­school, ande­re sec­to­ren en het pro­fes­si­o­ne­le kun­sten­veld te over­brug­gen. De kun­ste­naars wor­den inten­sief bege­leid, op zake­lijk en inhou­de­lijk vlak, met als eind­doel een stra­te­gi­sche star­ters­po­si­tie in het veld te kun­nen innemen.

Eén maal per jaar lan­ce­ren Annext en Cas-co een open call gericht op pas afge­stu­deer­de kun­ste­naars óf men­sen met een ande­re ach­ter­grond die klaar zijn om de sprong naar het kun­ste­naar­schap te wagen. De gese­lec­teer­de kun­ste­naars krij­gen gedu­ren­de één tot twee jaar toe­gang tot een eigen ate­lier van 25m² en diver­se gemeen­schap­pe­lij­ke faci­li­tei­ten. De prijs ligt tus­sen 50 en 200 euro naar­ge­lang de moge­lijk­he­den van de kun­ste­naar. Annext biedt de kun­ste­naars onder­steu­ning op zake­lijk vlak (sta­tuut, boek­hou­ding en admi­ni­stra­tie, ver­lo­ning en sub­si­dies, etc.) en op vlak van com­mu­ni­ca­tie (tek­sten, web­si­te, pit­chen, etc.). Cas-co intro­du­ceert de kun­ste­naars in het bre­de cul­tu­re­le veld en faci­li­teert inhou­de­lij­ke ont­moe­tin­gen mid­dels talks, stu­dio visits, mas­ter clas­ses, werk- en denk­ses­sies. Alle kun­ste­naars heb­ben toe­gang tot het over­koe­pe­len­de pro­gram­ma van Cas-co.

De kun­sten wor­den actief gesti­mu­leerd om na te den­ken over manie­ren om hun werk te pre­sen­te­ren en kun­nen deel­ne­men aan eigen pro­jec­ten zoals Open Studio’s, Studio Edities, Studio Podcasts en Off the, Grid. Daarnaast ont­wik­kelt Cas-co vol­op part­ner­ships met orga­ni­sa­ties zoals KU[N]ST Leuven, Curating the Young, Expo Leuven en Stelplaats met als doel het ver­an­ke­ren en zicht­baar maken van star­ten­de kun­ste­naars­prak­tij­ken in het (stads)weefsel.

*Studio Annext maakt deel uit van het bre­de­re pro­gram­ma Annext, een ini­ti­a­tief van Annext vzw in samen­wer­king met Cas-co vzw. Annext wordt onder­steund door MijnLeuven.

2024
MDC CASCO 02 081 LR

Activiteiten

Studio Edities

Geen activiteiten op dit moment…