Activiteiten

UFO

UFO is de koe­pel van Vlaamse en Brusselse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties AAIR (Antwerpen), Cas-co (Leuven), De Tank (Het Entrepot, Brugge), Level Five (Brussel), NUCLEO (Gent), Vonk (Hasselt-Genk). UFO denkt actief mee na over duur­za­me oplos­sin­gen en cre­a­tie­ve model­len om kun­ste­naars in de stad te hou­den (en te ver­an­ke­ren), zowel op lokaal als op Vlaams niveau.

De leden van UFO staan maan­de­lijks met elkaar in con­tact om vra­gen en ant­woor­den uit te wis­se­len en de aan­we­zi­ge exper­ti­se samen te bal­len. De groep ont­wik­kelt daar­naast gedeel­de pro­gram­ma’s, zoals de SOLO zomer­re­si­den­ties in 2017 en 2018. In mei 2021 orga­ni­seer­de UFO het Symposium Ruimte voor Kunstenaars in de Stad in kader van Atelier in Beeld en met de onder­steu­ning van Kunstwerkt. Vanaf decem­ber 2021 orga­ni­seert UFO een half­jaar­lijks, inter­na­ti­o­naal bezoe­kers­pro­gram­ma i.s.m. Kunstenpunt.

Het mani­fest Plaats van de Kunstenaar in de Stad” ver­woordt een aan­tal gemeen­schap­pe­lij­ke stand­pun­ten over kun­ste­naars­ge­richt beleidsvoeren.